Српски|Shqip|

Konkurs Publik për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

11/03/2020

Në bazë të nenit 4 dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 21/2016, 113/2017, 95/2018 dhe 113/2017 – ligj.tj), nenit 12.të Dekretit qeveritar mbi zbatimin e konkursit intern dhe public për plotësimin e vendeve të punës në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 95/2016), Konkluzionit të Komisionit për dhënien e pëlqimit për punësim të ri dhe angazhim shtesë tek shfrytëzuesit e mjeteve publike, 51 nr. 112-1914/2020 të datës 28 shkurt 2020, Vendimit mbi organizimin e Administratës komunale të komunës së Bujanocit („G.zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 18/2016), Planit kadrovik të Administratës komunale të komunës së Bujanocit për vitin 2020 (“G.zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr. 19/19), në përpuethshmëri me Rregulloren mbi organizimin e mbrendshëm dhe sistematizimin e Administratës komunale të Bujanocit, dhe Aktvendimit mbi plotësimin e vendeve të punës me konkurs publik në Administratën komunale të komunës së Bujanocit, nr. 02-111-6/2020  të datës 09.03.2020, Kryeshefi i Administratës komunale, shpallë:

ЈАВНИ КОНКУРС 2020 – KONKURSI PUBLIK 2020

Last modified: 11/03/2020

Comments are closed.