Српски|Shqip|

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit.

22/12/2021

VËREJTJE: Njoftimin mbi Konkursin publik e kemi shpallur më datë 22.12.2021 në gazetën ditore “Danas”.

Në bazë të nenit 4 par.8. dhe 94.të . Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 21/2016, 113/2017, 95/2018 dhe 113/2017 – ligj.tj), nenit 12.të Dekretit qeveritar mbi zbatimin e konkursit intern dhe public për plotësimin e vendeve të punës në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 95/2016), nenit 27k të Ligjit mbi sistemi buxhetor (“G.zyrtare e RS”, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – përmis., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – ligj.tj, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – ligj.tj), Planit kadrovik të Administratës komunale të komunës së Bujanocit për vitin 2021 nr. 02-251/20 të datës 29.12.2020 dhe në përpuethshmëri Rregulloren mbi organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në Administratën komunale,avokaturën publike, shërbimet profesionale dhe njësive organizative të komunës së Bujanocit, numër 02-82/21-03 të datës 31.05.2021, Kryeshefi i Administratës komunale shpallë KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit.

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u opstinskoj upravi opstine Bujanovac

Izjava-Deklarata (2)

 

Last modified: 22/12/2021

Comments are closed.