Српски|Shqip|

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2022

23/05/2022

Në bazë të Programit  mbështetës për realizimin e politikave bujqësore dhe politikave të zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2022, nr.320-20/02-76/2022 nga data 09.05.2022 , në të cilën Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomis së ujërave ka dhënë pëlqimin numër: 320-00-03442/2022-09 nga data 01.04.2022 dhe të nenit 11. të  Rregullorës mbi kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të mjeteve në bujqësi si mbështetje financiare të prodhuesve bujqësor në përparimin dhe zhvillimin e bujqësis në komunën e Bujanocit, nr.400-107/2022 („Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr.5/2022, më 10.05.2022), Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese në bujqësi, nga buxheti i komunës së Bujanocit, për vitin 2022, më datë:23.05.2022, shpallë : 

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2022

KONKURSI-23.05.2022

Last modified: 23/05/2022

Comments are closed.