Српски|Shqip|

Konkurs për grumbullimin e ofertave me shkrim për dhënien me qira dhe në shfrytëzim të tokës bujqësore në pronësi shtetërore në komunën e Bujanocit

28/10/2020

Në bazë të nenit 64, paragrafi 3. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtate e RS “, nr.62/06, 65/08-ligji tj., 41/09, 112/15, 80/17 dhe 95/18 – ligji tj.), të Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e dhënies me qira dhe në shfrytëzim të tokës bujqësore në pronësi shtetërore (“Gazeta zyrtare RS “ nr.16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20 dhe 25/20) dhe të nenit 1. të Vendimit mbi caktimin e organit kompetent për zbatimin e procedurës së dhënies me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore (”Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr.7/2015), Kryetari i komunës së Bujanocit më datë 26.10. 2020, bie VENDIMIN MBI SHPALLJEN E KONKURSIT PUBLIK PËR DHËNIEN ME QIRA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI SHTETËRORE NË KOMUNËN E BUJNOCIT dhe shpallë KONKURS PËR GRUMBULLIMIN E OFERTAVE ME SHKRIM PËR DHËNIEN ME QIRA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI SHTETËRORE NË KOMUNËN E BUJANOCIT.

OGLAS-2020

Last modified: 28/10/2020

Comments are closed.