Српски|Shqip|

A K T V E N D I M mbi formimin e Komisionit të konkursit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e vendit të punës së zyrtarit dhe shërbyesve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

06/02/2023

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 101.par.1.dhe 2. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 21/2016, 113/2017, 95/2018 dhe 114/2021 – ligj.tj), dhe Aktvendimit mbi plotësimin e vendeve të punës të zyrtarit dhe shërbyesve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të komunës së Bujanocit, nr. 02-111-1/2023 të datës 01.02.2023, Kryeshefi i Administratës komunale sjell A K T V E N D I M mbi formimin e Komisionit të konkursit për zbatimin e konkursit publik për plotësimin e vendit të punës së zyrtarit dhe shërbyesve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit.

resenje – aktvendim

Last modified: 06/02/2023

Comments are closed.