Српски|Shqip|

AKTVENDIM mbi plotësimin e vendit të punës të zyrtarit nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

12/05/2022

Në bazë të neni 4.par.8.dhe 81,82.par.4.dhe 94. Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 21/2016, 113/2017, 95/2018 dhe 113/2017 – ligj.tj), nenit 2.të Urdhëresës mbi ndryshimet dhe plotësimet e Urdhëresës mbi zbatimin e konkursit intern dhe publik për plotësimin e vendeve të punës në krahinat autonome dhe njësitë e vetëadministrimit lokal (“G.zyrtare e RS”, nr. 95/2016 dhe 12/2022), nenit 27k të Ligjit mbi sistemi buxhetor (“G.zyrtare e RS”, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – përmis., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – ligj.tj, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – ligj.tj), Planit kadrovik të Administratës komunale të komunës së Bujanocit për vitin 2022 nr. 02-191/21 të datës 29.12.2021 dhe në përpuethshmëri me Rregulloren mbi organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të vendeve të punës në Administratën komunale,avokaturën publike, shërbimet profesionale dhe njësive organizative të komunës së Bujanocit, numër 02-14/22-03 të datës 11.02.2022, Kryeshefi i Administratës komunale sjell: AKTVENDIM mbi plotësimin e vendit të punës të zyrtarit nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit.

Aktvendimi:

Konkurs – opstinska uprava

Last modified: 12/05/2022

Comments are closed.