Српски|Shqip|

Aktvendim mbi ndarjen e mjeteve nga buxheti i komunës së Bujanocit për bashkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit publik në fushën informimit në territorin e komunës së Bujanocit në vitin 2021

02/04/2021

Në bazë të nenit 25. të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), nenit 24, 25 dhe 26 të Rregullores mbi  bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik (“G. zyrtare e RS” nr. 16/16 dhe 8/2017), nenit 79. të Statutit të komunës së Bujanocit (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit” nr. 5/19), Vendimit mbi buxhetin e komunës së Bujanocit për vitin 2021 (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit nr. 22/20”),konkluzionit të komisionit për vlersimin e projekteve për realizimin e interesit publik në informimin publik nr. 02-39/21-2 të dat[s 12.03.2021 kryeshefi i i administratës komunale i komunës së Bujanocit me datën 02.04.2021 sjell Aktvendim mbi ndarjen e mjeteve nga buxheti i komunës së Bujanocit për bashkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit publik në fushën informimit në territorin e komunës së Bujanocit në vitin 2021.

Aktvendimi per ndarjen e mjeteve 2021 fin.

Zaključci komisije, Bujanovac 2021 fin

 

Last modified: 02/04/2021

Comments are closed.