Српски|Shqip|

PËRFUNDIM

18/07/2020

Република Србија –Republika e Serbisë

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA BUJANOC

Штаб за ванредне ситуације

Shtabi për situata të jashtëzakonshme

Број – Numër: 82-278 /20

Датум – Më: 17.07.2020. године

Б у ј а н о в а ц – B  u j a n o c

Në bazë të nenit 41. paragrafi 4. të Ligjit mbi zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi me situatat e jashtëzakonshme (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 87/2018), të nenit 17  dhe 18 të Dekretit për përbërjen dhe mënyrën e organizimit të punës së shtabeve për situatat e jashtëzakonshme (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 27/2020),  Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës Bujanocit në pajtim me rekomandimet e SHtabit të krizave të republikës së Serbisë dhe të dispozitave të Dekretit mbi masat për parandalimin dhe eliminimin e sëmundjes infective COVID – 19 (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 66/20, 93/20, 94/20 dhe 100/20 të datës 16.07.2020), në mbledhjen e mbajtur më 16.07.2020 bie këtë

 

 P Ë R F U N D I M

I

Me Dekretin për masat për parandalimin dhe eliminimin e sëmundjes infektive COVID-19, publikuar në “Gazetën Zyrtare të RS”, nr. 66/20, 93/20 ,94/20 dhe 100/20 të 16 korrikut 2020, janë paraparë masat e mëposhtme :

 

Neni 2.

Deri sa zgjatë rreziku i përhapjes së sëmundjes ngjitëse COVID-19, gjatë qëndrimit në vendet publike në ambiente të mbyllura, qytetarët janë të detyruar të vendosin mska mbrojtëse dhe të mbajnë një distancë prej të paktën një metër e gjysmë midis tyre, në mënyrë që të parandalojnë përhapjen e sëmundjes ngjitëse COVID-19. mes dy persona që nuk banojnë në të njëjtën familje, përkatësisht një person mund të jetë i pranishëm në çdo 4m2.

Në vendet publike në hapësirë ​​të hapur, nëse nuk është e mundur të ruhet një distancë midis dy personave të paktën prej një metri e gjysmë (para dyqaneve, farmacive, në pikat e ndalesës për autobusë dhe ndalesave të tjera, etj.), bartja e maskës ​​mbrojtëse është e detyrueshme.

Maska mbrojtëse janë të detyrueshme në transportin rrugor publik dhe atë të udhëtarëve.

Prindërit e fëmijëve të mitur ose fëmijët me nevoja të veçanta, përkatësisht kujdestarët e tyre janë të detyruar të sigurojnë që fëmijët të mbajnë një maskë mbrojtëse në rastet e përmendura në paragrafët 1 deri 3 të këtij neni.

 

Neni 9а.

Në territorin e njësisë së vetadministrimit lokal, ku autoriteti kompetent shpall situatë të jashtëzakonshme për shkak të fatëkeqësisë natyrore për shkak të përhapjes së epidemisë të sëmundjes infektive COVID-19 të shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2, në ditën kur hyn në fuqi akti i shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, zbatohen masat e mëposhtme të veçanta të mbrojtjes së popullësisë nga sëmundjet ngjitëse:

– ndalimi i grumbullimit në hapësira të brendshme dhe jashtme më shumë se pesë vetë, nëse nuk është e mundur të sigurohet një distancë fizike prej dy metrash dhe masat e duhura të mbrojtjes personale,

– në parqet publike dhe fushat e lojërave, si dhe gjatë ushtrimeve në natyrë, lejohet të mblidhen deri në pesë persona, me masat e duhura të mbrojtjes personale,

– në të gjitha hapësirat e mbyllura, është e detyrueshme të vendosen maska ​​mbrojtëse dhe të respektohet distanca fizike prej dy metrash,

– ndalimi i organizimit të ceremonive solemne, si dhe organizimi i aktiviteteve sportive dhe argëtuese,

– orari i punës i ambienteve të hotelierisë që nuk kanë verandë dhe klubet e natës është i kufizuar, në mënyrë që këto objekte nuk do të punojnë nga ora 21.00 deri në 6 të mëngjesit në ditën tjetër,

– orari i punës i ambienteve të hotelierisë që kanë veranda dhe klubet e natës është i  kufizuar, në mënyrë që këto objekte të mos ofrojnë shërbime hotelierike në pjesën e mbyllur të objektit nga ora 21.00, dhe në pjesën e hapur të objektit (verandë) nga ora 23.00 deri në ora 06.00 të nesërmen,

– përshtatja e punës së ambienteve të hotelierisë në mënyrë që jo më shumë se dy persona të mund të ulen në një tryezë, përveç në rastin e prindërve dhe fëmijëve të mitur ose personave që jetojnë në një familje të përbashkët, me një distancë të detyrueshme prej dy metrash midis tavolinave,

– zbatimin e plotë të të gjitha masave parandaluese në institucionet e arsimit parashkollor,

– të shtyhen mbledhjet në shkollat ​​fillore dhe të mesme dhe institucionet e arsimit të lartë, dhe organizimi i provimeve pranuese dhe të tjera me aplikimin e të gjitha masave të mbrojtjes personale (distanca fizike prej dy metrash, mbajtja e detyrueshme e maskës dhe / ose vizorit dhe dorezave),

– në transportin publik, është e detyrueshme të vendosni maska ​​mbrojtëse, me ventilim të rregullt dhe dezinfektim të automjeteve,

– ndalimin e përdorimit të pishinave të mbyllura dhe të hapura, banjove dhe qendrave të shëndetit,

– zbatimi i masave mbrojtëse në ndërtesat fetare dhe gjatë kryerjes së riteve fetare,

– zbatimi i masave mbrojtëse në sallone bukurie, sallone parukerie, sallone bukurie, qendra fitnesi dhe palestra (maska ​​dhe doreza),

– dezinfektim i shpeshtë i të gjitha ndërtesave publike,

– dezinfektimi i hapësirave të përbashkëta në ndërtesat e banimit të paktën një herë në ditë (rekomandim),

– larja sa më e shpeshtë e rrugëve dhe sipërfaqeve publike me përdorimin e dezinfektuesve

Në rast të shpalljes së situatës së jashtëzakonshme në rast të fatëkeqësisë natyrore për shkak të përhapjes së epidemisë të sëmundjes infektive COVID-19 të shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2, Qeveria mundet me vendim të veçantë të ndryshojë masat e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni për secilën njësi të vetadministrimit lokal, përkatësisht të caktoj masa të tjera të posaçme për mbrojtjen e popullatës nga sëmundja infektive COVID-19, kushtet, mënyrën e zbatimit dhe ekzekutuesit, nëse këtë e kërkojnë rrethana të veçanta.

 

Neni 9b.

Me gjobë prej 5,000 dinarëve do t’i shqiptohet një personi fizik i cili shkel masën e mbajtjes së detyrueshme të maskës mbrojtëse në transportin publik ose në ambiente të mbyllura, të përcaktuara me këtë dekret ose aktet e Qeverisë të miratuara në bazë të këtij dekreti.

Zbatimi i masave mbrojtëse të përmendura në paragrafët 1, 2. dhe 3. të parag. 1 dhe 2. të nenit 9a. dhe të nenit 9b, në përputhje me kompetencat e përcaktuara me ligj, sigurohen, koordinohen dhe mbikëqyren nga kryetarët e komunave, përmes organeve dhe shërbimeve kompetente komunale ose bashkiake, shtabeve për situata të jashtëzakonshme të njësive të vetadministrimit lokal dhe enteve kompetente, përkatësisht instituteve të shëndetit publik.

III

Përfundimi hyn në fuqi ditën e miratimit të Vendimit për shpalljen e situatës së jashtëzakonshme në territorin e komunës së Bujanocit.

IV

Përfundimi t’i dorëzohet: të gjitha NP dhe EP themelues i të cilave është Komuna Bujanoc, Drejtoratit për punë të inspeksionit të AK Bujanoc, mediave, të gjitha subjekteve ekonomike dhe punëdhënësve në territorin e Komunës Bujanoc.

 

 KOMANDANT I SHTABIT,

Shapi Kamberi

Last modified: 18/07/2020

Comments are closed.