Српски|Shqip|

Inspekcije

Mišljenje LPA za 2024
Pozitivno Mišljenje na predlog godišnjeg Plana inspekcijskog nadzora za 2024.god
Mišljenje za LPA
Pozitivno Mišljenje na predlog godišnjeg Plana inspekcijskog nadzora za 2023.god
Pozitivno mišljenje ZŠS za 2023
Pozitivno Mišljenje na predlog godišnjeg Plana inspekcijskog nadzora za 2022.god
Pozitivno mišljenje Ministarstva na predlog godišnjeg plana inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije za 2022
Pozitivno mišljenje ZŽS za 2022
Pozitivno Mišljenje na predlog godišnjeg Plana inspekcijskog nadzora za 2021.god
Pozitivno mišljenje Ministarstva na predlog godišnjeg plana inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije za 2021
Pozitivno mišljenje ZŽS za 2021
Pozitivno mišljenje Ministarstva na predlog godišnjeg plana inspekcijskog nadzora građ. inspekcije za 2020
Pozitivno mišljenje Ministarstva na predlog godišnjeg plana inspekcijskog nadzora ZŽS inspekcije za 2020

 

Godišnji plan Odeljenje LPA za 2024
Годишњи-план-инспекцијског-надзора-за-2024-Бујановац
Godišnji plan Odeljenje LPA
Годишњи-план-инспекцијског-надзора-за-2023-Бујановац
Годишњи-план-инспекцијског-надзора-за-2022-Бујановац
Годишњи-план-инспекцијског-надзора-за-2021-Бујановац
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020 Бујановац
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019 Бујановац
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018 Бујановац

Izveštaj-о-раду-Одељења-за-инспекцијске-послове- 2022- Raporti-mbi-punën-e-Drejtoratit-për-punë-të-inspeksionit-2022
Izveštaj-о-раду-Одељења-за-инспекцијске-послове- 2021- Raporti-mbi-punën-e-Drejtoratit-për-punë-të-inspeksionit-2021
Izveštaj о раду Одељења за инспекцијске послове 2020 / Raporti mbi punën e Drejtoratit për punë të inspeksionit 2020
Izveštaj-о-раду-Одељења-за-инспекцијске-послове- 2019- Raporti-mbi-punën-e-Drejtoratit-për-punë-të-inspeksionit-2019-signed
Izveštaj о раду Одељења за инспекцијске послове – Raporti mbi punën e Drejtoratit për punë të inspeksionit 2017
Izveštaj-Tabelarni-za-2021-Paraqitja-tabelare-per-2021
Izveštaj Tabelarni za 2020 Paraqitja tabelare per 2020
Izveštaj-Tabelarni-za-2019-Paraqitja-tabelare-per-2019
Izveštaj Tabelarni za 2017 – Paraqitja tabelare per 2017

Nalog za inspekcijski nadzor
Obaveštenje o inspekcijskom nadzoru
Informacija o izostanku obaveštenja o nadzoru

Kontrolni list za Komunalne inspekcije                                                                                    (Ažurirano 10-12-2020)

КЛ 001 – радно време угоститељских објеката

КЛ 002 – радно време за трговинскг објекта

КЛ 003 – уређивање и одржавање

КЛ 004 – обавезе корисник гробног места

КЛ 005 – забрањене радње -сахрањивању и гробљима

КЛ 006 – управљање – пијацом

КЛ 007 – обавезе корисника пијачног објектапростора

КЛ 008 – постављење привременог монтажног објекта-летње баште

КЛ 009 – обазе корисника одлука о канализацији

КЛ 010 – заштита јавних зеленила површина

КЛ 011 – кучни ред у стамбеним зградама – одлука о куцном реду

КЛ 012 – држање домаћих животиња

КЛ 013 – обавезе професионалног управника

КЛ 014 – обавезе управника

КЛ 015 – обавезе власника посебног дела зграде

КЛ 016- делатност зоохигијене

 

Kontrolni list za ZŽS                                                                       (Ažurirano 01-28-2021)

Kontrolni list za ZŽS

KONTROLNA LISTA ZA 2021

Kontrolni list

Kontrolni list za Saobraćajne Inspekcije                                      (Ažurirano 10-12-2020)

КЛ 001- Такси превоз

КЛ 002- Линијски превоз путника

КЛ 003- управљање јавним паркиралиштима – уређење

КЛ 004- управљање јавним паркиралиштима – коришћење

КЛ 005- уређење саобраћаја

КЛ 006- Лимо сервис – терен

КЛ 007- Лимо сервис – седиште фирме

КЛ 008- Превоз терета за сопствене потребе у домаћем друмском саобраћају

КЛ 009- путеви и улице – управљање јавним путевима

КЛ 010- путеви и улице – одржавање јавних путева

Kontrolni list za građevinske inspekcije

kontr.list br.1
kontr.list br.2
kontr.list br.3
kontr.list бр. 4
kontrol.list 5

 

Kontrolni list za buđetskih inspekcije (Ažurirano 10-12-2020)

КЛ 001- за директне кориснике буџетски средстав

 

 

Comments are closed.