Српски|Shqip|

Search

Kоментари

  Службени мејљови

  Postimet e Fundit

  Evropski Progres

  Këshilli i Europës

  Mundësuar nga Këshilli i Europes

  Поштовани грађани,

  Привилегија је бити Вам на услузи.
  Заједно ћемо постићи наше циљеве!

  Bести Kонкурси

  KuvendiLajmeLajme

  Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e gjashtë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e Hënë, 4 nëntor, 2019

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-26/19 Më:31.10.2019. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  01/11/2019

  Read More

  БестиСкупстина

  Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

  Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

  01/11/2019

  Read More

  KonkursLajmeLajme

  Komuna e Bujanocit shpall thirrjen e katërtë publike për realizimin e praktikës profesionale në vitin 2019-2020

  Në bazë të nenit 43. alineja 1. pika 3) dhe pika) e Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin për rastet e papunësisë (“Gazeta Zyrtare...

  29/10/2019

  Read More

  AdministrataLajmeProkurime & Konkurseконкурси

  Opština Bujanovac raspisuje četvrti javni poziv za realiziciju programa stručne prakse u 2019-2020.godini

  Na osnovu člana 43. stav 1. tač..3) i tač.5) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlanosti (“Sl. Glasnik RS’’,...

  29/10/2019

  Read More

  Bести Од свих категорија

  БестиСкупстина

  Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

  Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

  01/11/2019

  Read More

  AdministrataOJQБестиконкурси

  ODLUKA o finansiranju programa i projekata društvenih organizacija sa sedištem na teritoriji Opštine Bujanovac

  Komisija za vrednovanje programa i projekata za 2019 – Udruženje građana, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac, održala...

  26/08/2019

  Read More

  Више вести

  Вести

  БестиСкупстина

  Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

  Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

  01/11/2019

  Read More

  AdministrataOJQБестиконкурси

  ODLUKA o finansiranju programa i projekata društvenih organizacija sa sedištem na teritoriji Opštine Bujanovac

  Komisija za vrednovanje programa i projekata za 2019 – Udruženje građana, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac, održala...

  26/08/2019

  Read More

  AdministrataБести

  Бестиконкурси

  Бестиконкурси

  ЗАКЉУЧЦИ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНЕТЕСА У ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ

  На расписани Јавни позив од 03. 04. 2019. године, укупно је стигло 38 пројеката. Од...

  08/08/2019

  Read More

  AdministrataБестиконкурси

  Бести

  Обавештeње Комисијe за назив улице и тргова општине Бујановац – Njoftim nga Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës së Bujanocit

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KËSHILLI KOMUNAL I...

  12/06/2019

  Read More

  LajmeБестиконкурси

  Search

  Kоментари

   Службени мејљови

   Postimet e Fundit

   Evropski Progres

   Këshilli i Europës

   Mundësuar nga Këshilli i Europes