Српски|Shqip|

JAVNU PREZENTACIJU – Urbanističkog projekta za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije, industrijsko-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 1214 KO Turija

19/08/2022

Republika Srbija

Opština Bujanovac

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove,

komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti

i zaštita životne sredine

Broj: 350 – 51 / 2022  

Dana: 19.08.2022god.

B u j a n o v a c

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštita životne sredine u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) organizuje:

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije, industrijsko-poslovnog objekta na katastarskoj parceli broj 1214 KO Turija, broj 143/22 od 16.08.2022god.

Javna prezentacija održaće se od 22.08.2022god. do 29.08.2022god., i to na prostorijama opštinske uprave opštine Bujanovac.

                                                                                               NACELNIK:

                                                                            dipl.polj.ing. Basri Memeti

 

 

 

UP_Zimer LIMANI

IDR Projekat-potpisan

Javna Prezentacija Zimer Limani

Situacioni prikaz zone predvidjene za gradjenje

 

Last modified: 19/08/2022

Comments are closed.