Српски|Shqip|

Odeljenje za urbanizam – ORGANIZUJE JAVNI UVID U NACRT TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BUJANOVCA

15/08/2022

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske
delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, u skladu sa članom 50. i 51b.
Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11,
121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i
52/21) i člana 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 64., 65., 66. i 67. Pravilnika o sadržini, načinu i
postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS” br.32/19)

ORGANIZUJE JAVNI UVID U NACRT
TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BUJANOVCAJavni uvid Nacrta Treće Izmene i dopune Plana Generalne Regulacije Bujanovca obaviće se
od 15.08.2022godine zaključno sa 30.08.2022godine, u prostorijama Odeljenje za urbanizam,
imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine
Opštinske uprave Bujanovac, drugi sprat, kancelarija 310. radnim danima od 11:00 do 13:00 sati.
Javna sednica komisije za planove održaće se 31.08.2022godine u 12:00 časova, u
prostorijama Opštinske uprave Bujanovac, Skupštinska sala.
Materijal javnog uvida biće izložen u holu na oglasnoj tabli opštinske uprave Bujanovac i
internet stranici opštine www.bujanovac.rs Primedbe na Nacrta Treće Izmene i dopune Plana Generalne Regulacije Bujanovcau toku
javnog uvida, mogu se u pisanoj formi uputiti – Opštinskoj upravi Bujanovca, Odeljenje za
urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu
životne sredine, ulica Karadjordje Petrovića 115, 17520 Bujanovac, ili direktno u pisarnici Opštinske
uprave Bujanovca, zaključno sa 30.08.2022godine.
Zainteresovana pravna i fizička lica, organi i organizacije, mogu podnositi primedbe i
sugestije na izloženi materijal u toku javnog uvida u pisanom obliku, odeljenju za urbanizam,
imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine
Opštinske uprave Bujanovac, preko pisarnice uputiti – Opštinskoj upravi Bujanovca, Odeljenje za
urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu
životne sredine, ulica Karadjordje Petrovića 115, 17520 Bujanovac, zaključno sa 30.08.2022godine.
Urbanistička služba (kancelarija 310) pruža potrebne informacije i stručnu pomoć u periodu
od 11-13 časova.
Opštinska uprava Bujanovac
Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove,
komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne
sredine
ulica Karadjordje Petrovića 115
17520 Bujanovac

Odeljenje za urbanizam javni uvid Trece ID_PGR Bujanovca www

00_Pregledna karta www

2.2_Plan namene povrsina www

2.3_Plan namene povrsina www

3.3_Plan regulacije www

4.3_saobracajna infrastruktura sa reg.lin www

6_Hidrotehnicka i termotehnicka infrastruktura www

 

 

 

Last modified: 15/08/2022

Comments are closed.