Српски|Shqip|

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

11/03/2020

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон,), члана 12.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број:112-1914/2020 од 28. Фебруар 2020. године, Одлуке о организацији Општинске управе општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“, брoj 18/2016), Кадровског плана Општинске управе општине Бујановац за 2020. годину („Службени гласник општине Бујановац“, бр. 19/19) у складу са Правилником о унутрашњој систематизацији радних места у Општинској управи Општини Бујановац и Решења о попуњавању радних места јавним конкурсом у Општинској управи општине Бујановац, бр: 02-111-6/2020 од 09.03.2020.године, Начелник Општинске управе општине Бујановац, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС 

за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

ЈАВНИ КОНКУРС 2020

Last modified: 11/03/2020

Comments are closed.