Српски|Shqip|

Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

10/03/2020

Në bazë të nenit 76. paragrafi 6. I Ligjit mbi kulturën (“Gazeta zyrtare RS nr. 72/09), nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve në fushën e kulturës në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 19/14), Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve në fushën e kulturës, i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 09. mars 2020, shpallë:

КОНКУРС ЗА КУД 2020- KONKURSI PËR SHKA 2020

ОБРАЗАЦ 2020 – FLETPARAQITJA 2020

Last modified: 10/03/2020

Comments are closed.