Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

10/03/2020

На основу члана 24 ст.1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 54/11 и12/2020), Општинска изборна комисија у Бујановцу, на седници одржаној 09. мартa 2020. године, у 19:45 часова, донела је

Në bazë të nenit 24 parag.1. dhe nenit 40. parag. 6. dhe 7. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07, 34/10 – vendimi i GjK dhe 54/11 dhe 12/2020), Komisioni zgjedhor komunal në Bujanoc, në seancën e mbajtur më 09. mars 2020, në ora 19:45 miratoi

Р Е Ш Е Њ Е – AKTVENDIM

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бујановац под називом ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ДР СЦ НАГИП АРИФИ, коју је за изборе расписане за 26.април 2020.године, поднела ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ДР СЦ НАГИП АРИФИ, под редним бројем 1.

SHPALLET Lista zgjedhore e kanidatëve për këshilltarë të Kuvendit komunal të Bujanocit me emërtimin PARTIA DEMOKRATIKE – DR SC NAGIP ARIFI, të cilën për zgjedhjet e shpallura për datën 26.prill 2020, e ka dorëzuar PARTIA DEMOKRATIKE – DR SC NAGIP ARIFI, me numrin rendor 1.

  1. УТВРЂУЈЕ СЕ да ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, подносилац проглашене изборне листе ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ДР СЦ НАГИП АРИФИ, има положај политичке странке националне мањине, у смислу члана 40. ст. 6. и 7. Закона о локалним изборима, на изборима за одборнике Скупштине општине Бујановац, расписаним за 26. април 2020. године.

             KONSTATOHET SE PARTIA DEMOKRATIKE, paraqitësi i listës së shpallur zgjedhore PARTIA DEMOKRATIKE – DR SC NAGIP ARIFI, e ka pozitën e partisë politike të pakicës nacionale, sipas nenit nenit 40. par. 6 dhe 7. të Ligjit mbi gjedhjet lokale, në zgjedhjet për këshilltarë të Kuvendit të Komunës së Bujanocit, të shpallura për 26. Prill 2020.

О б р а з л о ж е њ е – A r s y e t i m

          Општинскoј изборној комисији општине Бујановац, дана 09. марта 2020. године, у 13:00 часова, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА са седиштем у Бујановцу поднела је Изборну листу за изборе за одборнике Скупштине општине Бујановац, расписане за 26. април 2020. године.

Komisionit komunal zgjedhor të komunës së Bujanocit, më 09 mars 2020 në ora 13:00 PARTIA DEMOKRATIKE me seli në Bujanoc i ka dorëzuar Listën zgjedhore për zgjedhjen e këshilltarëve për Kuvend komunal të komunës së Bujanocit, në zgjedhjet e shpallura për 26 prill 2020.

На својој одржаној седници дана 09. марта 2020. године, са почетком од 19:00 часова, ОИК Бујановац разматрала је поднету Изборну листу од стране ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ и утврдила да је приложена сва законом прописана документација и да је правно ваљана као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. ст.1 и члана 20. ст.3. Закона о локалним изборима у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на Изборној листи.

Në seancën e mbajtur më 09 mars 2020, me fillim prej orës 19:00, KKZ Bujanoc ka shqyrtuar Listën zgjedhore të paraqitur nga ana PARTISË DEMOKRATIKE dhe ka vërtetuar se i janë të bashkangjitura të gjitha dokumentet e parapara me ligj dhe se këto dokumente janë të rregullta juridikisht si dhe Lista zgjedhore i plotëson kushtet nga neni 18. par.1. dhe neni 20. Par.3. të Ligjit mbi Zgjedhjet lokale në pikëpamje të numrit të kandidatëve në listën zgjedhore dhe të përfaqësimit të gjinisë më pak të përfaqësuar në Listën zgjedhore.

Уз Изборну листу је у складу са чланом 18. ст. 1. Закона о локалним изборима поднето укупно 1342 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборниу листу.

Me Listën zgjedhore në përputhje me nenin 18.par.1. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale janë paraqitur gjithësejt 1342 deklarata të vërtetuara ligjshëm të votuesve, të cilët mbështesin Listëm zgjedhore.

Приликом подношења Изборне листе, подносилац је, у складу са чланом 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима, приложио и писмени предлог да му се утврди положај политичке странке националне мањине/коалиције политичких странака националних мањина.

Me rastin e paraqitjes së Listës zgjedhore, paraqitësi në pajtim me nenin 40. par. 6. dhe 7 të Ligjit mbi zgjedhjet lokale, ka bashkëngjitur edhe propozimin me shkrim që t’i konstatohet pozita e partisë politike/koalicionit të partive politike të pakicave nacionale.

Увидом у списе предмета, Општинска изборна комисија је утврдила да је ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА регистрована као политичка странка Албанске националне мањине. Разматрајући приложени дoказ политичке странке која је поднела Изборну листу, као и друге материјале које је подносилац доставио уз Изборну листу у вези са својим политичким деловањем, Општинска изборна комисија је закључила да су активности подносиоца Изборне листе усмерене пре свега ка представљању и заступању интереса припадника Албанске националне мањине и заштити и побољшању њихових мањинских права, чиме су испуњени услови да му се, у складу са чланом 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима, утврди положај политичке странке националне мањине.

Pas shikimit në shkresat e lëndës, Komisioni zgjedhor komunal ka konstatuar se PARTIA DEMOKRATIKE është e regjistruar si parti politike е pakicës nacionale shqiptare. Duke shqyrtuar dëshminë e partisë politike e cila e ka paraqtur Listën zgjedhore, si dhe materialet e tjera të cilat i paraqitësi i ka paraqitur krahas Listës zgjedhore lidhur me veprimtarinë politike, Komisioni zgjedhor komunal ka përfunduar se aktivitetet e paraqitësit të Listës zgjedhore janë të orientuara para së gjithash në drejtim të prezentimit dhe përfaqësimit të interesave të pjesëtarëve të pakicës nacionale shqiptare dhe të mbrojtjes dhe përmirësimit të të dretave të tyre si pakicë, me çka janë përmbushur kushtet që në pajtim me nenin 40. parag. 6. dhe 7. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale t’i konstatohet pozita e partisë politike të pakicës nacionale.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог Решења.

Në pajtim me atë që u tha, Komisioni zgjedhor komunal ka vendosur si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

          Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења овог Решења.

Udhëzimi mbi mjetin juridik:  Kundër këtij aktvendimi mund t’i ushtrohet kundërshtim Komisionit zgjedhor komunal në afat prej 24 orëve nga data e aprovimit të këtij Aktvendimi.

 

Број – Numër: 013-10/2020

У  Бујановац , 09. март 2020. године

Në Bujanoc, më 09  mars 2020

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У БУЈАНОВАЦ

KOMISIONI ZGJEDHOR KOMUNAL NË BUJANOC

 

ПРЕДСЕДНИК – KRYETAR

_______________________
Фаруш Исљами – Farush Islami

Last modified: 10/03/2020

Comments are closed.