Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

14/03/2020

На основу члана 24 ст.1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 54/11 и12/2020), Општинска изборна комисија у Бујановцу, на седници одржаној 12. мартa 2020. године, у 14:10 часова, донела је

Në bazë të nenit 24 parag.1. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07, 34/10 – vendimi i GjK dhe 54/11 dhe 12/2020), Komisioni zgjedhor komunal në Bujanoc, në seancën e mbajtur më 12. mars 2020, në ora 14:10 miratoi

Р Е Ш Е Њ Е – A K T V E N D I M

                   ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бујановац под називом УЈЕДИЊЕНА ПАРТИЈА РОМА – УПР – ЈПР – ФАИК ИСЕНИ коју је за изборе расписане за 26. април 2020. године, поднела УЈЕДИЊЕНА ПАРТИЈА РОМА, под редним бројем 4.

SHPALLET Lista zgjedhore e kandidatëve për këshilltarë të Kuvendit të komunës së Bujanocit me emërtimin PARTIA E NJËSUAR ROME – UPR – JPR – FAIK ISENI të cilën për zgjdhjet e shpallura për 24. prill 2016. e ka paraqitur PARTIA E NJËSUAR ROME, me numër rendor 4.

О б р а з л о ж е њ е – A r s y e t i m

                   Општинска изборна комисија је утврдила да је заступник УЈЕДИЊЕНА ПАРТИЈА РОМА, у складу са законом и Закључком Општинске изборне комисије о отклањању недостатака изборне листе од 11. мартa 2020. године, поднело благовремену и уредну Изборну листу са 14 кандидата за одборнике Скупштине општине Бујановац на изборима расписаним за 26. април 2020. године.

Komisioni zgjedhor komunal ka konstatuar se përfaqësuesi i PARTIA E NJËSUAR ROME, në pajtim me ligjin dhe Konkluzionin e Komisionit zgjedhor komunal të datës 11. mars 2020, mbi eliminimin e mangësive të listës zgjedhore, e ka paraqitur listën zgjedhore në afat ligjor dhe të rregullt me 14 kandidatë për këshilltarë të Kuvendit të komunës së Bujanocit në zgjedhjet e shpallura për 26. prill 2020.

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. Закона о локалним изборима у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на изборној листи.

Është konstatuar se krahas Listës zgjedhore janë paraqitur edhe të gjitha dokumentet e parapara me ligj, juridikisht të vlefshme, dhe se Lista zgjedhore i plotëson kushtet nga neni 18. parag. 1 dhe neni 20. parag. 3. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale në pikëpamje të numrit të kandidatëve në listën zgjedhore dhe të përfaqësimit të gjinisë më pak të përfaqësuar në listën zgjedhore.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.

Në pajtim me atë që u tha, Komisioni zgjedhor komunal ka vendosur si në dispozitivin e këtij aktvendimi.

                     Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

                     Udhëzim mbi mjetin juridik: Кundër këtij aktvendimi mundë t’i ushtrohet  kundërshtim Komisionit zgjedhor komunal në afat prej 24 orëve nga dita e miratimit të Aktvendimit.

Број – Numër: 013-27/2020

У  Бујановац , 12. март 2020. године

Në Bujanoc, më 12  mars 2020.

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У БУЈАНОВЦУ

KOMISIONI ZGJEDHOR KOMUNAL NË BUJANOC

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК – KRYETAR

_______________________
Фаруш Исљами – Farush Islami

 

Last modified: 14/03/2020

Comments are closed.