Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

14/03/2020

На основу члана 24 ст.1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 54/11 и12/2020), Општинска изборна комисија у Бујановцу, на седници одржаној 11. мартa 2020. године, у 13:50 часова, донела је

Në bazë të nenit 24 parag.1. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07, 34/10 – vendimi i GjK dhe 54/11 dhe 12/2020), Komisioni zgjedhor komunal në Bujanoc, në seancën e mbajtur më 11. mars 2020, në ora 13:50 miratoi

Р Е Ш Е Њ Е – AKTVENDIM

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бујановац под називом РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО – РОМАНИ СТРАНКА ЈЕКИПЕ – АДЕМ САЛИХИ, коју је за изборе расписане за 26.април 2020.године, поднела РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО, под редним бројем 3.

SHPALLET Lista zgjedhore e kanidatëve për këshilltarë të Kuvendit komunal të Bujanocit me emërtimin PARTIA ROME BASHKIMI – ROMANI STRANKA JEKIPE – ADEM SALIHI, të cilën për zgjedhjet e shpallura për datën 26.prill 2020, e ka dorëzuar PARTIA ROME BASHKIMI, me numrin rendor 3.

О б р а з л о ж е њ е – A r s y e t i m

          Општинскoј изборној комисији општине Бујановац, дана 11. марта 2020. године, у 01:12 часова, РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО са седиштем у Бујановцу поднела је Изборну листу за изборе за одборнике Скупштине општине Бујановац, расписане за 26. април 2020. године.

Komisionit komunal zgjedhor të komunës së Bujanocit, më 11 mars 2020 në ora 01:12 PARTIA ROME BASHKIMI me seli në Bujanoc i ka dorëzuar Listën zgjedhore për zgjedhjen e këshilltarëve për Kuvend komunal të komunës së Bujanocit, në zgjedhjet e shpallura për 26 prill 2020.

На својој одржаној седници дана 11. марта 2020. године, са почетком од 13:00 часова, ОИК Бујановац разматрала је поднету Изборну листу од стране РОМСКЕ СТРАНКЕ ЈЕДИНСТВО и утврдила да је приложена сва законом прописана документација и да је правно ваљана као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. ст.1 и члана 20. ст.3. Закона о локалним изборима у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на Изборној листи.

Në seancën e mbajtur më 11 mars 2020, me fillim prej orës 13:00, KKZ Bujanoc ka shqyrtuar Listën zgjedhore të paraqitur nga ana PARTISË ROME BASHKIMI dhe ka vërtetuar se i janë të bashkangjitura të gjitha dokumentet e parapara me ligj dhe se këto dokumente janë të rregullta juridikisht si dhe Lista zgjedhore i plotëson kushtet nga neni 18. par.1. dhe neni 20. Par.3. të Ligjit mbi Zgjedhjet lokale në pikëpamje të numrit të kandidatëve në listën zgjedhore dhe të përfaqësimit të gjinisë më pak të përfaqësuar në Listën zgjedhore.

Уз Изборну листу је у складу са чланом 18. ст. 1. Закона о локалним изборима поднето укупно 427 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборниу листу.

Me Listën zgjedhore në përputhje me nenin 18.par.1. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale janë paraqitur gjithësejt 427 deklarata të vërtetuara ligjshëm të votuesve, të cilët mbështesin Listëm zgjedhore.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог Решења.

Në pajtim me atë që u tha, Komisioni zgjedhor komunal ka vendosur si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

          Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења овог Решења.

Udhëzimi mbi mjetin juridik:  Kundër këtij aktvendimi mund t’i ushtrohet kundërshtim Komisionit zgjedhor komunal në afat prej 24 orëve nga data e aprovimit të këtij Aktvendimi.

 

Број – Numër: 013-17/2020

У  Бујановац , 11. март 2020. године

Në Bujanoc, më 11  mars 2020

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У БУЈАНОВАЦ

KOMISIONI ZGJEDHOR KOMUNAL NË BUJANOC

 

ПРЕДСЕДНИК – KRYETAR

_______________________
Фаруш Исљами – Farush Islami

Last modified: 14/03/2020

Comments are closed.