Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

11/03/2020

На основу члана 24 ст.1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 54/11 и12/2020), Општинска изборна комисија у Бујановцу, на седници одржаној 10. мартa 2020. године, у 13:18 часова, донела је

Në bazë të nenit 24 parag.1. dhe nenit 40. parag. 6. dhe 7. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07, 34/10 – vendimi i GjK dhe 54/11 dhe 12/2020), Komisioni zgjedhor komunal në Bujanoc, në seancën e mbajtur më 10. mars 2020, në ora 13:18 miratoi

Р Е Ш Е Њ Е – A K T V E N D I M

                   ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бујановац под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ коју је за изборе расписане за 26. април 2020. године, поднела КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, под редним бројем 2.

SHPALLET Lista zgjedhore e kandidatëve për këshilltarë të Kuvendit të komunës së Bujanocit me emërtimin ALEKSANDAR VUÇIQ – PËR FËMIJËT TANË. ALEKSANDAR VUÇIQ të cilën për zgjdhjet e shopallura për 24. prill 2016. e ka paraqitur KOALICIONI: ALEKSANDAR VUÇIQ – PËR FËMIJËT TANË me numër rendor 2.

О б р а з л о ж е њ е – A r s y e t i m

Општинска изборна комисија је утврдила да је КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, у складу са законом поднело благовремену и уредну Изборну листу са 41 кандидата за одборнике Скупштине општине Бујановац на изборима расписаним за 26. април 2020. године.

Komisioni zgjedhor komunal ka konstatuar se përfaqësuesi i KOALICIONI: ALEKSANDAR VUÇIQ – PËR FËMIJËT TANË, në pajtim me ligjin dhe ka paraqitur listën zgjedhore në afat ligjor dhe të rregullt me 41 këshilltarë të Kuvendit të komunës së Bujanocit në zgjedhjet e shpallura për 26. prill 2020.

Утврђено је да је уз Изборну листу приложена сва законом прописана документација и да је правно ваљана, као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. став 1. и члана 20. став 3. Закона о локалним изборима у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на изборној листи.

Është konstatuar se krahas Listës zgjedhore janë paraqitur edhe të gjitha dokumentet e parapara me ligj, juridikisht të vlefshme, dhe se Lista zgjedhore i plotëson kushtet nga neni 18. parag. 1 dhe neni 20. parag. 3. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale në pikëpamje të numrit të kandidatëve në listën zgjedhore dhe të përfaqësimit të gjinisë më pak të përfaqësuar në listën zgjedhore

Уз Изборну листу је у складу са чланом 18. ст. 1. Закона о локалним изборима поднето укупно 1281 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборниу листу.

Me Listën zgjedhore në përputhje me nenin 18.par.1. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale janë paraqitur gjithësejt 1281 deklarata të vërtetuara ligjshëm të votuesve, të cilët mbështesin Listëm zgjedhore.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог решења.

Në pajtim me atë që u tha, Komisioni zgjedhor komunal ka vendosur si në dispozitivin e këtij aktvendimi.

                     Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења Решења.

                     Udhëzim mbi mjetin juridik: Кundër këtij aktvendimi mundë të ushtrohet  kundërshtim Komisionit zgjedhor komunal në afat prej 24 orëve nga dita e miratimit të Aktvendimit.

 

Број – Numër: 013-13/2020

 

У  Бујановац , 10. март 2020. године

Në Bujanoc, më 10  mars 2020.

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У БУЈАНОВЦУ

KOMISIONI ZGJEDHOR KOMUNAL NË BUJANOC

 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК – KRYETAR

_______________________
Фаруш Исљами – Farush Islami

 

Last modified: 11/03/2020

Comments are closed.