Српски|Shqip|

Конкурс за доделу средстава из буџета Општине Бујановац за 2019. годину за годишње програме и пројекте удружење грађана

07/02/2019

На основу члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима грађана у општини Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.19/14), Комисија за вредновање пројеката и програма удружења грађана општине Бујановац на седници одржаној 06.02.2019.године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана са седиштем на територији општине Бујановац

Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бујановац за 2019.годину и на позицији 243, функција 860, економска класификација 481 „Дотације невладиним организацијама“, Одлуке о буџету општине Бујановац за 2019.годину, за реализацију годишњих програма и пројеката удружења грађана на територији Oпштине Бујановац, у износу од 3.000.000,00 динара, у скалду са одредбама Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима грађана у Oпштине Бујановац (у даљем тексту: Правилник).

КОНКУРС – KONKURSI PER SHOQATA JOQEVERITARE 2019

ПРИЈАВА – APLIKACION SHOQATAT JOQEVERITARE

Forumular – Formulari per aplikim

Last modified: 11/02/2019

Comments are closed.