Српски|Shqip|

ORGANIZUJE SE JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA SAOBRAĆAJNE PETLJE DP 41 I DP 158  U BUJANOVCU – ORGANIZOHET SHIKIM PUBLIK NË PLANIN E DETAJIZUAR RREGULLATIV PËR PJESËN  E QARKORËS  TË KOMUNIKACIONIT DP 41 DHE DP 158  NË BUJANOC

25/12/2019

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i  izgradnji (“Službeni glasnik RS” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67.Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS” br.64/15).

Drejtorati për urbanizëm, punë pronësore-juridike, komunale-banesore, veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor të Komunës së Bujanocit, në pajtim me nenin 50. Të Ligjit për planifikim dhe ndërtim (“Gazeta zyrtare е RS“, numër 72/09, 81/09-përmirësim, 64/10-GJK, 24/11, 121/12, 42/13-GJK, 50/13- GJK, 98/13- GJK, 132/14 dhe 145/14, 83/18, 31/19 dhe 37/19) dhe të nenit 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 dhe 67. të Rregullores për përmbajtjen, mënyrën dhe procedurën të hartimit të dokumenteve të planifikimit hapsinor dhe urbanisitik („Gazet zyrtare e RS“, nr. 64/15)

 

ORGANIZUJE JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE

PODRUČJA SAOBRAĆAJNE PETLJE DP 41 I DP 158  U BUJANOVCU

ORGANIZON SHIKIM PUBLIK NË PLANIN E DETAJIZUAR RREGULLATIV PËR PJESËN  E QARKORËS  TË KOMUNIKACIONIT DP 41 DHE DP 158  NË BUJANOC

 

Javni uvid Plana Detaljne Regulacije područja saobraćajne petlje DP 41 i DP 158   u Bujanovcu obaviće se u periodu od 20.12.2019.god do 20.01.2020.godine, u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene, građevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, drugi sprat, kancelarija 310, radnim danima od 11:00 do 13:00 sati.

Shikimi publik në planin e detajizuar rregullativ për pjesën e qarkores të komunikacionit DP 41 dhe DP 158  në Bujanoc do të jetë i hapur në periudhën nga 20.12.2019 deri në 20.01.2020, në hapësirat e Drejtoratit për urbanizëm, punë pronësore-juridike, komunale-banesore, veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor të Administratës komunale të Bujanocit, kati i dytë, zyrja 310, ditëve të punës prej orës 11:00 deri në 13:00.

 

Javna prezentacija u toku javnog uvida održaće se 16.01.2020.godine u 12:00 časova, u prostorijama Opštinske uprave Bujanovac, Skupštinsaka sala, ulica K.Petrovića 115, 17520 Bujanovac.

Prezentimi publik për gjatë shikimit publik do të mbahet më 16.01.2020 në orën 12:00, në hapësirat Administratës komunale të Bujanocit, Salla e Kuvendit komunal, rr.K.Petroviq 115, 17520 Bujanoc.

 

Javna sednica komisije za planove održaće se 21.01.2020.godine u 12:00 časova, u prostorijama Opštinske uprave Bujanovac, Skupštinska sala.

Mbledhja publike e Komisionit për plane do të mbahet më 21.01.2020 në orën 12:00, në hapsirat Administratës komunale të Bujanocit.

Materijal javnog uvida biće izložen u holu na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bujanovaca.

Materiali i shikimit publik do të ekspozohet tabelën për shpallje të Administratës komunale Bujanoc.

Zainteresovana pravna i fizička lica, organi i organizacije, mogu podnositi primedbe i sugestije na izloženi materijal  u toku javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, preko pisarnice ili preporučenom pošiljkom uputiti – Opštinskoj upravi Bujanovca, Odeljenju za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine, ulica Karađorđe Petrovića 115, 17520 Bujanovac, zaključno sa 20.01.2020.godine..

Personat e interesuar fizik dhe juridik, organet dhe organizatat, mund t’ia paraqesin me shkrim vërejtjet dhe sugjerimet ndaj materialit të ekspozuar gjatë shikimit të hershëm publik Drejtoratit për urbanizëm, punë pronësore-juridike, komunale-banesore, veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor të Administratës komunale Bujanoc, përmes Noterisë ose dërgesë e rekomanduar – Drejtoratit për urbanizëm, punë pronësore-juridike, komunale-banesore, veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor, rr.K.Petroviq 115, 17520 Bujanoc, në përmbyllje me datën 20.01.2020.

Urbanistička služba (kancelarija 310) pruža potrebne informacije i stručnu pomoć u periodu od 11-13 časova.

Shërbimi urbanistik (Zyra nr. 310) ofron informatat e nevojshme dhe ndihmën profesionale nga ora 11. – 13.00.

 

Načelnik odelenja – Kryeshef i Drejtoratit

_________________

Amir Xhaferi

 

Last modified: 25/12/2019

Comments are closed.