Српски|Shqip|

K O N K U R S – O DODELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA OSOBAMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC

03/09/2018

     Na osnovu Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Bujanovac broj: 02-208/16-03, od 27. 10. 2016. godine i Odluke Koordinacionog tela Vlade RS za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa broj: 450-00.00001/2018-01, od 28. 08. 2018. godine, Komisija za potrebe socijalnih davanja socijalno ugroženm osobama odnosno njihovim porodicama,

     Në bazë të Vendimit mbi të drejtat nga fusha e mbrojtjes sociale në territorin e komunës Bujanocit numër: 02-208/16-03, të datës 27. 10. 2016, dhe Vendimit të trupit koordinues të qeveris së RS për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë numër 450-00.00001/2018-01, të datës 28. 08. 2018, Komisioni për nevojat e përfitimeve sociale për personat e rrezikuar social përkatësisht familjeve

r a s p i s u j e / s h p a l l ë

 

K O N K U R S

 

 

O DODELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA OSOBAMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC

MBI NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË

KUFIZUARA NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT

 

 

     Finansijska sredstva se dodeljuju osobama sa smetnjama u razvoju koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Bujanovac.

     Mjetet financiare i ndahen personave me aftësi të kufizuara të cilët kanë vendbanim në territorin e komunës Bujanocit.

     Kandidati koji konkurišu uz zahtev dostavljaju:

     Kandidatët që konkurojn, krahas kërkesës dorëzojnë:

  1. elektronski očitanu ličnu kartu, fotokopiju stare lične karte ili uverenje o prebivalištu kandidata,

letërnjofitimin e lexuar ne formë elektronike,

  1. rešenje Komisije za razvrstavanje dece i omladine ometene u razvoju ili Mišljenje Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku – IRK (interresorna komisija),

aktvendimin e Komisionit për klasifikimin e fëmijëve dhe rinisë me aftësi të kufizuara apo Mendimin e Komisionit për vlerësimin e nevojave për ofrimin shtesë të edukimit, përkrahjes shëndetësore apo sociale fëmiut/nxënësit / KNR (komisioni ndërresorial),

  1. žiro račun kandidata ili roditelja.

llogaria rrjedhëse e kandidatit apo e prindit.

     Opredeljena sredstva za ovu namenu su 1.000.000,00 dinara a isplaćuju se preko Odeljenja za finansije.

     Mjetet e përcaktuara për këtë qëllim janë 1.000.000,00 dnarë, paguhen permes Drejtoratit për financa.

     Konkurs traje od  03. 09. 2018. godine do 14. 09. 2018. godine. Prijave se dostavljaju u zgradi opštine Bujanovac, ul. K. Petrovića, br. 115, Odeljenju za društvene delatnosti, kancelarija broj 301, od 10 do 14 časova sa kompletnom dokumentacijom.

     Konkursi zgjatë prej 03. 09. 2018. deri me 14. 09.2018. Aplikacionet duhet të dorëzohen në ndërtesën e komunës së Bujanocit, rr. K. Petroviq, nr. 115, Drejtorati për veprimtari shoqërore, numrii i zyrës 301, nga ora 10 dëri në 14 me dokumentacion të plotë.

     Kandidati koji podnose nepotpunu dokumentaciju komisija neće razmatrati njihove zahteve.

     Kandidatët që paraqesin dokumentacion jo të plotë Komisioni nuk do të shqyrtoj kërkesat e tyre.

     Odluka o dodeli finansijskih sredstava donosi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i objavljuje se na oglasnoj tabli opštine Bujanovac i nternet stranici opštine www.bujanovac.rs.

     Vendimi për ndarjen e mjeteve financiare bihet brenda 30 ditëve nga mbarimi i afatit për dorëzimin e aplikimeve dhe shpallet në tabelën e shpalljeve të komunës së Bujanocit dhe në faqen e internetit të komunës: www.bujanovac.rs.

     Na odluku o dodeli finansijskih sredstava učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.

     Në Vendimin për ndarjen e mjeteve financiare pjesëmarrësit e konkursit kanë të drejtën e kundërshtimit në afat prej 5 ditëve nga data e publikimit të tijë.

     Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 5 dana od dana njegovog prijema.

    Vendimin mbi kundërshtimin Komisioni e bie në afat prej 5 ditëve nga dita e pranimit të tijë.

                                                                                                  Predsednik Komisije

                                                                                  za potrebe socijalnih davanja socijalno

                                                                         ugroženim osobama odnosno njihovim porodicama

                                                                                             Kryetar i Komisionit

                                                                                  për nevojat e perfitimeve sociale për

                                                                              personat e rrezikuar social përkatësisht familjeve

                                                                                                    Agim Hasani

 

 

Last modified: 03/09/2018

Comments are closed.