Српски|Shqip|

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години / Thirrje publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

21/02/2020

На основу члана 15,17,18 и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члан 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. и 18.ст.3 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 79. Статута Општине Бујановац („Сл. гласник Општине Бујановац “ бр. 5/19) и Одлуке о буџету општине Бујановац за 2020. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 19/19“), од дана 23.12.2019.године, Начелник Општинске управе Бујановац, расписује:

Në bazë të nenit 15,17,18 dhe 19. të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), nenit 95-97 të Rregullores mbi rregullat për ndarjen e ndihmës shtetërore (“ G.Zyrtare e RS” nr. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 dhe 119/14), nenit 4.dhe 18.alineja 3. Rregullores mbi bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik (“G. zyrtare e RS” nr. 16/16 dhe 8/17), nenit 79. të Statutit të komunës së Bujanocit (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit nr. 5/19”), dhe Vendimit mbi buxhetin e komunës së Bujanocit për vitin 2019 (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit nr. 19/19”) të datës 23.12.2019, Kryeshefi i Administratës komunale të Bujanocit, shpallë:

 

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години

TH I RR J E     P U B L I K E

për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

BUDZET – BUXHETI

KONKURS

OBRAZAC 1 – FORMULARI 1

 

Last modified: 21/02/2020

Comments are closed.