Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

15/08/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES

електронске пријаве од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа 2023. године (до 20.00 часова).
Aplikimi elektronik prej dates 15.gusht (prej ores 8.00) deri më 21.gusht 2023 (deri ora 20.00).

Републички завод за статистику на основу Закона о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС”, бр. 76/21), GRANT CONTRACT − EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION − 2019/408-825 – EU for Development of Statistics in Serbia, IPA 2018 National Programme, закљученог дана 22. јула 2019. године између Европске уније, Делегације Европске уније у Републици Србији и Републичког завода за статистику 03 број 404-701, Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 , 113/17-I – други закон, 95/18 и 114/21) и Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), објављује
Enti Republikan për statistika në bazë të Ligjit për regjistrimin e Bujqësisë 2023 (“Gaz.zyrtare e RS”), GRANT CONTRACT − EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION − 2019/408-825 – EU for Development of Statistics in Serbia, IPA 2018 National Programme, të nënshkruar më 22.korrik të vitit 2019, nëpërmjet Unionit Europian, Delegacionit të Unionit Europian në Republikën e Serbisë dhe Entit republikan për statistika 03 Numër 404-701, Ligjit mbi zyrtarët shtetëror (“Gaz.zyrtare e RS”, nr. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 dhe 157/20), Ligjit mbi të punësuarit në krahinat autonome dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale (“Gaz.zyrtare RS”, 21/16, 113/17 , 113/17-dhe – ligj tjera 95/18 dhe 114/21) dhe Ligjit të punës (“Gaz.zyrtare RS”, nr. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – vendimi GJK RS, 113/17 dhe 95/18 – interpretimi autentik), shpallë:
ЈАВНИ ПОЗИВ – THIRRJE PUBLIKE
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ – PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES
пријављивање у периоду од 15. до 21. августа (до 20.00 часова) – aplikimi në periudhën prej 15. Deri më 21.gusht (deri më ora 20.00)
Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао пописивача за потребе спровођења Пописа пољопривреде 2023. (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2023. године.
Enti Republikan i Statistikave (në tekstin e mëtejmë: Enti) u dërgon një ftesë publike të gjithë kandidatëve të interesuar që të aplikojnë për vendin e regjistruesit për qëllime të kryerjes së Regjistrimit të Bujqësisë 2023 (në tekstin e mëtejmë: Regjistrimi), i cili kryhet në periudhën prej 1 tetor deri më 15 dhjetor 2023.

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података. Од 1. октобра до 15. децембра дужни су да попишу све јединице пописа (пољопривредна газдинства), према додељеном Адресару пољопривредних газдинстава, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.
Regjistruesit kanë obligim që para fillimit të regjistrimit të marrin pjesë në trajnimin pesëditor, që ta përvetësojnë metodologjinë e Regjistrimit dhe punën në aplikacion për grumbullimin e të dhënave. Prej 1.tetorit deri më 15.dhjetor janë të obliguar që të regjistrojnë të gjitha njësitë e regjistrimit (ekonomitë bujqësore), sipas adresorit të dhënë të ekonomive bujqësore, duke shfrytëzuar llaptopin për futjen e të dhënave në pyetësorët elektronik.
За потребе спровођења Пописа биће ангажовано 2842 пописивача, и то за територије следећих општина: Ада (8), Александровац (23), Алексинац (30), Алибунар (18), Апатин (10), Аранђеловац (20), Ариље (20), Бабушница (10), Бајина Башта (21), Барајево (10), Баточина (7), Бач (9), Бачка Паланка (25), Бачка Топола (17), Бачки Петровац (9), Бела Паланка (9), Бела Црква (11), Беочин (5), Бечеј (14), Блаце (12), Богатић (26), Бојник (10), Бољевац (13), Бор (17), Босилеград (9), Брус (17), Бујановац (31), Ваљево (42), Варварин (15), Велика Плана (22), Велико Градиште (11), Владимирци (16), Владичин Хан (20), Власотинце (19), Вождовац (12), Врање – град (30), Врањска Бања (6), Врачар (2), Врбас (15), Врњачка Бања (12), Вршац (17), Гаџин Хан (9), Голубац (6), Горњи Милановац (26), Гроцка (18), Деспотовац (17), Димитровград (4), Дољевац (15), Жабаљ (18), Жабари (9), Жагубица (13), Житиште (15), Житорађа (15), Зајечар (26), Звездара (7), Земун (7), Зрењанин (37), Ивањица (32), Инђија (15), Ириг (6), Јагодина (26), Кањижа (14), Кикинда (24), Кладово (9), Кнић (15), Књажевац (21), Ковачица (19), Ковин (20), Косјерић (12), Костолац (3), Коцељева (13), Крагујевац (42), Краљево (50), Крупањ (16), Крушевац (54), Кула (17), Куршумлија (16), Кучево (15), Лазаревац (19), Лајковац (10), Лапово (3), Лебане (14), Лесковац (73), Лозница (37), Лучани (21), Љиг (12), Љубовија (14), Мајданпек (10), Мали Зворник (9), Мали Иђош (6), Мало Црниће (10), Медвеђа (9), Медијана (Ниш) (6), Мерошина (13), Мионица (13), Младеновац (22), Неготин (19), Нишка Бања (4), Нова Варош (15), Нова Црња (9), Нови Београд (7), Нови Бечеј (11), Нови Кнежевац (7), Нови Пазар (23), Нови Сад (36), Обреновац (23), Опово (7), Осечина (14), Оџаци (17), Палилула (Београд) (13), Палилула (Ниш) (13), Пантелеј (Ниш) (10), Панчево (33), Параћин (24), Петровац на Млави (24), Пећинци (14), Пирот (24), Пландиште (10), Пожаревац (19), Пожега (24), Прешево (18), Прибој (15), Пријепоље (28), Прокупље (24), Ражањ (9), Раковица (5), Рача (10), Рашка (16), Рековац (12), Рума (24), Савски венац (1), Свилајнац (13), Сврљиг (14), Севојно (2), Сента (9), Сечањ (11), Сјеница (21), Смедерево (31), Смедеревска Паланка (29), Сокобања (11), Сомбор (41), Сопот (10), Србобран (8), Сремска Митровица (35), Сремски Карловци (1), Стара Пазова (18), Стари град (2), Суботица (38), Сурдулица (13), Сурчин (9), Темерин (8), Тител (10), Топола (17), Трговиште (9), Трстеник (26), Тутин (18), Ћићевац (6), Ћуприја (13), Уб (24), Ужице (33), Црна Трава (2), Црвени крст (Ниш) (13), Чајетина (11), Чачак (50), Чока (8), Чукарица (11), Шабац (53) и Шид (20).
Për realizimin e Regjistrimit do të punësohen 2842 regjistrues për territoret e komunave në vijim: Ada (8), Aleksandrovac (23), Aleksinac (30), Alibunar (18), Apatin (10), Arangjelovac (20). ), Arilje (20). , Babušnica (10), Bajina Bašta (21), Barajevo (10), Batočina (7), Baç (9), Baçka Palanka (25), Baçka Topola (17), Baçki Petrovac (9 ), Bela Palanka (9) , Bela Crkva (11), Beoçin (5), Beçej (14), Blace (12), Bogatiç (26), Bojnik (10), Boljevac (13), Bor (17), Bosilegrad (9), Brus (17) ), Bujanoc (31), Valjevo (42), Varvarin (15), Velika Plana (22), Veliko Gradishte (11), Vladimirci (16), Vladičin Han (20), Vlasotince ( 19), Vozhdovac (12), Vranje – qyteti (30), Vranjska Banja (6), Vraçar (2), Vrbas (15), Vrnjaçka Banja (12), Vrshac (17), Gaxhin Han (9), Golubac ( 6), Gornji Milanovac (26) , Grocka (18), Despotovac (17), Dimitrovgrad (4), Doljevac (15), Zhabalj (18), Zhabari (9), Zhagubica (13), Zhitishte (15), Zhitoragja (15), Zajeçar (26) , Zvezdara (7), Zemun (7), Zrenjanin (37), Ivanjica (32), Ingjija (15), Irig (6), Jagodina (26), Kanjizha (14), Kikinda (24), Kladovo (9) , Kniq (15), Knjazhevc (21), Kovaçica (19), Kovin (20), Kosjeriç (12), Kostolac (3), Koceljeva (13), Kragujevac (42), Kraljevo (50), Krupanj (16) , Krushevc (54), Kula (17), Kurshumlija (16), Kuçevë (15), Lazarevac (19), Lajkovac (10), Lapovo (3), Lebane (14), Leskovc (73), Loznica (37) , Lucani (21), Ljig (12), Ljubovija (14), Majdanpek (10), Mali Zvornik (9), Mali Iđoš (6), Malo Crniće (10), Medveđa (9 ), Medijana (Niš) (6), Meroshina (13), Mionica (13), Mlladenovac (22), Negotin (19), Nishka Banja (4), Nova Varosh (15), Nova Crnja (9), Beogradi i Ri (7), Novi Beçej (11 ), Novi Knezhevac (7), Novi Pazar (23), Novi Sad (36), Obrenovac (23), Opovo (7), Oseçina (14), Oxhaci (17), Palilula ( Beograd) (13), Palilula (Nish) (13), Pantelei (Nish) (10), Pançevo (33), Paraćin (24), Petrovac na Mlava (24), Pećinci (14), Pirot (24), Plandishte (10), Pozharevac (19), Pozhega (24), Preshevë (18), Priboj (15), Prijepolje (28), Prokuplje (24), Razhanj (9), Rakovica (5), Raça (10) , Raška (16), Rekovac (12) , Ruma (24), Savski venac (1), Svilajnac (13), Svrljig (14), Sevojno (2), Senta (9), Seçanj (11), Sjenica (21 ), Smederevo (31), Smederevska Palanka (29), Sokobanja (11), Sombor (41), Sopot (10), Srbobran (8), Sremska Mitrovica (35), Sremski Karlovci (1), Stara Pazova (18) , Stari Grad (2), Subotica (38 ), Surdulica (13), Surçin (9), Temerin (8), Titel (10), Topola (17), Trgovishte (9), Trstenik (26), Tutin (18 ), Qiqevac (6), Quprija (13), Ub (24), Uzice (33), Crna Trava (2), Kryqi i Kuq (Nish) (13), Čajetina (11), Çaçak (50), Çoka (8 ), Çukarica (11), Shabac (53 ) dhe Shid (20).
Број пријава је ограничен – Numri i aplikimeve është i limituar.

Период ангажовања: од 01. октобра до 22. децембра 2023. године.
Periudha e angazhimit: prej 01.tetor deri 22.dhjetor 2023.

Напомена: у време обиласка терена пред Попис и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.
Vërejtje: gjatë daljes në terren para regjistrimit dhe gjatë zbatimit në terren të regjistrimit, rishpërndarja e orarit të punës kryhet në përputhje me Planin e Veprimtarisë dhe mund të përfshijë edhe punën në fundjavë.

Општи услови које кандидат треба да испуни – Kushtet e përgjithshme, të cilat kandidati duhet ti plotësoj:
• држављанство Републике Србије – shtetësia e Republikës së Serbisë;
• пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији – vendbanimi ose banimi i lajmëruar në Republikën e Serbisë;
• најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве – më së paku të paku të ketë 18 vite në momentin e plotësimit të aplikimit;
• стечено најмање трогодишње средње образовање – të ketë të kryer më së paku shkollimin e mesëm trevjeçar;
• да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак – që kandidati nuk është i denuar, që kundër kandidatit nuk është inicuar hetimi dhe se ndaj tij nuk udhëhiqet procedure penale.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.
Nënkuptohet njohja e punës në kompjuter (MS Office,internetit) dhe mundësinë e e çasjes s[ internetit gjatë periudhës së angazhimit.

Критеријуми за избор су – Kriteret për përzgjedhje:
• стручна спрема – shkollimi profesional;
• област образовања – lëmia e shkollimit;
• радни статус – statusi I punës;
• учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године или у статистичким акцијама Завода из области пољопривреде (Попис пољопривреде 2012, Истраживање о структури пољопривредних газдинстава 2018. или редовна статистичка истраживања у области пољопривреде у последњих 5 година) – pjesëmarrja në Regjistrimin e popullësisë, familjeve dhe banessave 2022 ose në aksionet statistikore të Entit nga lëmia e bujqësisë (Regjistrimi i bujqësisë 2012, Hulumtimi mbi strukturën e ekonomive bujqësore të vitit 2018 ose hulumtimet statistikore të rregullta në lëminë e bujqësisë në 5 vitet e fundit).
Предност при избору имаће кандидати – Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kandidatët:
• који поседују диплому о стеченом образовању из области пољопривреде – që posedojnë diplomë mbi shkollimin e kryer nga lëmia e bujqësisë;
• који су учествовали у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године или у статистичким акцијама Завода из области пољопривреде (Попис пољопривреде 2012, Истраживање о структури пољопривредних газдинстава 2018. или редовна статистичка истраживања у области пољопривреде у последњих 5 година) – ata të cilët kanë marrë pjesë në Regjistrimin e popullësisë, familjeve dhe banessave 2022 ose në aksionet statistikore të Entit nga lëmia e bujqësisë (Regjistrimi i bujqësisë 2012, Hulumtimi mbi strukturën e ekonomive bujqësore të vitit 2018 ose hulumtimet statistikore të rregullta në lëminë e bujqësisë në 5 vitet e fundit).
• који имају могућност коришћења сопственог возила за рад у Попису – të cilët kanë mundësi të shfrytëzimit të automjetit të tyre gjatë punës në regjistrim..
Са изабраним кандидатима, у зависности од њиховог радног статуса, закључује се – Me kandidatët e përzgjedhur, në varësi prej statusit të tyre të punës, nënshkruhet:
• Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери, лица ангажована по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са највише 30 сати код другог послодавца) или
• Kontratë mbi punët e përkohshme dhe të kohëpaskohshme (personat e papunësuar, personat me orarë jo të plotë të punës, pensionistët, personat e angazhuar në bazë të kontratës mbi kryerjen e punëve të përkohshme dhe të kohëpaskohëshme me më së shumti 30 orë tek punëdhënësi tjetër) ose
• Уговор о допунском раду(лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца).
• Kontratë mbi punën shtesë (personat e punësuar me orar të plotë tek punëdhënësi tjetër).

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак или промену права радно ангажованог лица до које може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, промена основа пријаве у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, накнаде за случај незапослености, учешће у програмима стручног усавршавања, програма „Моја прва плата“ и сл.).
VËREJTJE ME RËNDËSI: Enti nuk është përgjegjës për humbjen eventuale ose ndryshimet e të drejtave të punës për pesonat e angazhuar, tek të cilat mund të vie deri tek ndryshimi i staqtusit të tyre të punës ose marrja e kompensimit për punë (p.sh.: pezullimi i pagesës së pensionit familjar, ndryshimi i bazës së aplikimit në Regjistrin Qendror të Sigurimeve Shoqërore të Detyrueshme, pagesa e papunësisë, pjesëmarrja në programet e formimit profesional, programi “Paga ime e parë” etj.).

Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште.
Kandidatët mund të aplikojnë për punë vetëm në territorin e komunës/qytetit në të cilin kanë të regjistruar vendbanimin ose vendbanimin.

Изузетно: радно ангажовани у станицама Пољопривредних саветодавних и стручних служби (ПССС), и радно ангажовани у другим службама у вези са пољопривредом који станују у једној а раде у другој општини, могу да конкуришу за рад у својству пописивача у општини у којој раде; студенти, који се школују ван места становања, могу да се пријаве за рад у својству пописивача у својој општини/граду или у општини/граду у којем привремено живе током студија.
Përjashtimisht: të punësuarit në stacionet e Shërbimeve Këshillimore dhe Eksperte Bujqësore (SHPSF) dhe të punësuarit në shërbime të tjera që kanë të bëjnë me bujqësinë që jetojnë në një komunë dhe punojnë në një komunë tjetër, mund të aplikojnë për të punuar si regjistrues në komunën ku punojnë; Studentët, të cilët studiojnë jashtë vendbanimit të tyre, mund të aplikojnë për të punuar si regjistrues në bashkinë/qytetin e tyre ose në bashkinë/qytetin ku jetojnë përkohësisht gjatë studimeve.

Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која ће бити активна од од уторка 15. августа (од тренутка објављивања јавног позива) до понедељка 21. августа 2023. године (до 20.00 часова).
Kandidatët mund të aplikojnë ekskluzivisht duke plotësuar aplikimin elektronik, I cili do të jetë aktiv prej të martës 15.gusht (nga moment i shpalljes së thirrjes publike), deri të hënën 21.gusht 2023 (deri ora 20.00).

Кандидати ће бити рангирани на основу податка из пријаве о општини у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште и остварених бодова.
Kandidatët do të rangohen në bazë të të dhënave nga aplikimi nga komuna në të cilën e kanë të lajmëruar vendbanimin ose banimin dhe pikëve të fituara.

Кандидат може да попуни само једну пријаву- Kandidati mund të plotësoj vetëm një aplikim.

Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Процедуру за избор пописивача.
Para plotësimit të aplikimit elektronik duhet patjetër të lexoni Procedura e përzgjedhjes së regjistruesve.

Попуњавање електронске пријаве – Plotësimi i aplikimit elektronik.

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче, по општинама, објављује се 22. августа 2023. године на веб-сајтовима Завода stat.gov.rs и popispoljoprivrede.stat.gov.rs.
Rang lista e kandidatëve të cilët kanë aplikuar për regjistrues, sipas komunave, do të shpallet më 22.gusht 2023 në web faqet e Entit stat.gov.rs dhe popispoljoprivrede.stat.gov.rs.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

poster-popis-poljoprivrede-2023

procedura-za-izbor-popisivaca_

Last modified: 15/08/2023

Comments are closed.