Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бујановац за 2019. годину – FTESË PUBLIKE për paraqitjen e kërkesave për realizimn e së drejtës të shfrytëzimit të tokave bujqësore në pronësi të shtetit pa pages të kompenzimit për hartimin e programit vjetorë të mbrojtjes, rregullimit dh shfrytëzimit të tokave bujqësore në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2019.

14/08/2019

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA E SERBISË

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

ADMINISTRATA KOMUNALE  E KOMUNËS SË BUJANOCIT

Карађорђа Петровића, бр .115, 17520 Бујановац

Karagjorgje Petroviq, nr. 115, 17520 Bujanoc

Одeљење за привреду и локални економски развој

Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal

www.bujanovac.rs

Бр- Nr.320-9

Дана-Мë: 09.08.2019 год.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бујановац за 2019. годину

FTESË PUBLIKE

për paraqitjen e kërkesave  për realizimn e së drejtës të  shfrytëzimit të tokave bujqësore në pronësi të shtetit pa pages të kompenzimit për hartimin e programit vjetorë të mbrojtjes, rregullimit dh shfrytëzimit të tokave bujqësore në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2019.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015 , 80/2017  и 95/2018), Правилника о условима и поступку  давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр. 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/ надлежни орган јединице локалне самоуправе општине  Бујановац, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Në pajtim me Ligjin mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 62/06, 65/08 – ligji tjetër, 41/09 dhe 112/2015, 80/2017 dhe 95/2018), Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e dhënies me qira dhe mbi shfrytëzimin e tokës bujqësore në pronësi shtetërore (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 16/2017, 111/2017dhe 18/2019),  Komisioni për hartimin e Programit vjetor për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore/  organi kompetent i njësisë së vetadministrimit lokal i komunës së Bujanocit, shpallë thirrje publike për të gjithë personat fizikë dhe juridikë, me të cilën i njoftoi

       I –ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства (у даљем тексту: установе) да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Бујановац за годину 2019. Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бујановац за 2019. годину (у даљем тексту: Комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве (образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високо образовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини ре-гистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бујановац за 2019. Годину

         DHE FTOHEN institucionet arsimore-shkollat, shërbimet profesionale bujqësore, institucionet sociale, institucionet e larta edukativo arsimore-fakultetet dhe institutet shkencore themelus i së cilës  është shteti, institucionet për ekzekutimin e sanksioneve penale dhe personat  juridik në pronësi të shtetit të regjistruar për punët në lëminë e pylltaris ( tekstin në vijim: institucionet)  të paraqesin kërkesën për realizimin e drejtave për shfrytëzimin e tokave bujqësore në pronësi të shtetit pa pages kompenzimi, në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019.Komisioni për hartimin e programit vjetorë  të mbrojtjes, rregullimit dhe shfrytëzimit të tokave bujqësore, në teritorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019 (tekstin në vijim: Komisioni), në sipërfaqet që janë të përshtatshme e të cilat merren ( institucionet arsimore – shkollat, shërbimet profesionale bujqësore, entet sociale më së shumti deri në 100 hektarë, kurse institucinet larta arsimore fakultet dhe institutet shkencore themelus i së cilës është shteti, institucionet për ekzekutimin e sanksioneve penale dhe personat juridik në pronësi të shtetit të  regjistruar për punë në lëmin e pylltaris, më së shumti deri 1.000 hektarë), me qëllim të hartimit të Programit vjetorë të mbrojtjes, rregullimit dhe shfrytëzimit të tokave bujqësore, në teritorinë e komunës së Bujanocit, për vitin 2019.

 II – Потребна документација:

            Dokumentacioni i nevojshëm

  1. Образац захтева који мора бити читко попуњен у целости,

потписан и оверен печатом.

Formulari i kërkesës i cili duhet të jet  i plotësuar pastër  në tërsi, i  nënshkruar dhe i  vulosur me vulë.

  1. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци).

Aktë mbi formimin e institucioneve, përkatsisht ekstraktin nga   ekonomit  për personat juridik ( jo më të vjetër se gjashtë muaj).

  1. Препис листа непокретности (ако је успостављен нови операт), односно препис поседовног листа (ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева (не старији од шест месеци) и

Përshkrim listës së patundëshmëris (në qoftëse është vendos operatori i

ri), përkatsisht përshkrimi i listës poseduese (në qoftëse nuk është vendos

operatori i ri), përkatsisht ekstrakti nga librat e tokave (ku nuk është

vendosur kadastri i patundëshmëris), për të  gjitha parcelat kadastrale që

janë lëndë e kërkesës ( jo më i vjetër  se gjashtë muaj) dhe

  1. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде (по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Deklarata e parashtruesit të kërkesës se sa  sipërfaqe  të tokës  bujqësore në   pronësi të shtetit pa pages kompenzimi,  shfrytzon (sipas nenit 61 të   Ligji mbi tokat  bujqësore), në teritorin e Republikës së Serbisë.

Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним, неовереним копијама које морају бити јасно видљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављених доказа

Faktet mbi plotësimin e kushteve ndaj ksaj ftese publike, paraqiten në kopjen e thjesht, të pa vërtetuar e cila duhet të jetë qartë e dukshme, për të cilën  Komisioni mbanë të drejt, që në rast nevoje të kërkon  paraqitjen e  origjinalit ose kopjën e vërtetume të dëshmive  të paraqitura.

 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења привреду и локални економски развој Општинске управе Бујановац, Улица, К.Петовића,бр.115, спрат II, канцеларије бр.308, или са сајта Општине Бујановац-www .bujanovac.rs

Formulari i  kërkesës mundë të merret çdo ditë pune prej orës 8,00 deri në orën 15,00 në zyrën e Drejtoratit për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal  të Administratës komunale të Bujanocit, rruga K.Petroviq, nr. 115, kati i II, zyra nr. 308, ose nga sajti  i Komunës së Bujanocit www bujanoc.rs.

 

     IV-Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке III овог позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

    Afati për paraqitjen e kërkesave dhe dokumentacionit të  nevojshëm nga pika III të kësaj ftese, është deri më 31 tetor  2019.Kërkesat e arritura pas skadimit të afatit të caktuar, në këtë ftesë  publike, konsiderohen në kohë jo të duhur dhe Komisioni do tja kthej parashtruesit të pa hapurë.

 

 V- Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бујановац за 2019. годину, на адресу: Одељење за привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Бујановац ул. К.Петровића, бр.115, спрат II, канцеларије бр.308. На полеђини коверте наводи се назив /име и презиме и адреса подносиоца захтева.

    Kërkesa me dokumentacionin e nevojshëm  paraqitet paraprakisht në shkresore ose postë, në kovert të  mbyllur me shenjë në faqen e përparme: Të drejtën  e shfrytëzimit të tokave bujqësore në pronësi të shtetit pa pages kompenzimi për vitin 2020 për Komisionin për hartimin Programit vjetorë të mbrojtjes, rregullimit dhe shfrytëzimit të tokave bujqësore, në teritorin e komunës së Bujanocit për vitin 2019, në adresën: Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal, Administrata komunale e komunës së Bujanocit, rr. K. Petroviq, nr.115, kati II, zyra nr. 308.Në prapashpinën e kovertit të ceket emërtimi /emri dhe mbiemri si dhe adresa e parashtruesit të kërkesës.

      VI – Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом јe Зоран Младеновић, Хекуран Амети телефон: 017-651-103, локал 122, или лично у просторијама Одељења за привреду и локални економски развој, Општинске управе општине Бујановац, улица: К.Петровића бр.115, спрат II, канцеларија br.308.

          Personi kontaktues  për të gjitha informacionet,  në lidhje me këtë ftesë publike, është Zoran Mlladenoviq, Hekuran Ameti tel: 017-651-103, lokali 122 ose personalisht në zyrën e Drejtoratit për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal të Administratës komunale të komunës së Bujanocit, rruga K.Petroviqa nr.115 kati II zyra 308.

     VII – Овај јавни позив објавити на огласној табли Општинске управе општине Бујановац.

            Kjo ftesë  publike, të publikohet në tabelën e shpalljeve të Administratës komunale të komunës së Bujanocit.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ KRYETARI I KOMISIONIT

                                                                                                Зоран МладеноцићZoran Mlladenoviq    

 

________________________

 

 

Last modified: 14/08/2019

Comments are closed.