Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

17/03/2020

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“,бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 54/11 и 12/2020), члана 100.Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) и члана 5. Уредба о мерама за време ванредног стања („Сл.гласник РС“, бр.31/2020), Општинска Изборна Комисија, на седници одржаној 16.марта 2020.године, донела је

Në bazë të nenit 15 të Ligjit mbi zgjedhjet lokale (“Gaz.zyrtare e RS”, nr. 129/2007, 34/2010, 54/2011 dhe 12/2020), nenit 100. Ligjit mbi procedurën e përgjithshme administrative (“Ga.zyrtare RS”, br. 18/2016 dhe 95/2018 – interpretim autentik) dhe neni 5.
Dekret për masat emergjente (“Gaz.zyrtare e RS”, nr. 31/2020), Komisioni zgjedhor i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 16.mars 2020 sjell

 

Р Е Ш Е Њ Е – A K T V E N D I M

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020.ГОДИНЕ

MBI NDËRPRERJEN E TË GJITHA VEPRIMEVE MBI ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE PËR KËSHILLTARË TË KUVENDIT KOMUNAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT TË SHPALLURA PËR 26.PRILL 2020

 

  1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине Општине Бујановац, расписаних за 26.април 2020.године, док важи Одлука о проглашењу вандредног стања („Сл.гласник РС,бр.29/2020).

Të gjitha veprimet zgjedhore në kryerjen e zgjedhjeve për këshilltarët e Kuvendit Komunal të Bujanocit, të shpallura për 26 Prill 2020, janë pezulluar, deri sa zbatohet Vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e RS, Nr.29 / 2020”).

  1. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избор аиз тачке 1.овог решења, утврђеним законом о локалним изборима, Законом јединственом бирачком списку („Сл.гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за сровођење избора за народне посланика Народне Скупштине, расписаних за 26.април 2020.године („Сл.гласник РС“, бр. 20/20).

Të gjitha afatet për kryerjen e veprimeve elektorale në procedurën e mbajtjes së zgjedhjeve nga pika 1 e këtij vendimi, të përcaktuara me ligjin për zgjedhjet lokale, Ligjit mbi Listën e e përbashkët zgjedhore (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 104/09 dhe 99/11) dhe Udhëzimi mbi kryerjen e zgjedhjeve për mbajtjen e zgjedhjeve për Deputet të Parlamentit Nacional, të shpallur për 26 Prill 2020 (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 20/20). pushojnë së ekzistuari.

  1. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборника Скупштине Општине Бујановац биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи које ће бити установљено одлуком o престанку ванредном стања, када се за то стекну услови.

Afatet e reja për kryerjen e veprimeve zgjedhore në procedurën e mbajtjes së zgjedhjeve për këshilltarë të Kuvendit Komunal të Bujanocit do të përcaktohen në përputhje me kohën e vazhdimit të veprimeve zgjedhore, të cilat do të përcaktohen pas aprovimit të  vendimit për përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme, kur të plotësohen kushtet.

  1. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1.ове одлуке остају на правној снази.

Deri më tani, veprimet zgjedhore të ndërmarra në procesin e mbajtjes së zgjedhjeve të përmendura në pikën 1 të këtij vendimi mbeten në fuqi.

  1. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Бујановац“.

Ky aktvendim të publikohet në ”Gazetën zyrtare të komunës së Bujanocit”.

О б р а з л о ж е њ е – A r s y e t i m

                    Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Me vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, të cilin e kanë miratuar së bashku nga Presidenti i Republikës, Kryetari i Parlamentit Kombëtare dhe Kryeministri në 15 Mars 2020, është shpallur një gjendje të jashtëzakonshme në territorin e Republikës së Serbisë.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Në zbatim të nenit 200, paragrafi 6 i Kushtetutës së Republikës së Serbisë, Qeveria, me nënshkrimin e Presidentit të Republikës, miratoi një dekret për masat emergjente në 16 mars 2020. Rregullorja hyri në fuqi ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë, më 16 Mars 2020.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити од дана престанка ванредног стања.

Në nenin 5 të Dekretit përcaktohet se hyrja e tij në fuqi do të pezullojë të gjitha aktivitetet zgjedhore në zhvillimin e zgjedhjeve për deputetë, deputetë të Kuvendit  të krahinës Autonome të Vojvodinës dhe për këshilltarët e kuvendeve komunale dhe qyteteve që janë shpallur për 26 prill të vitit 2020 dhe atë veprimet zgjedhore të vazhdojnë nga dita kur pushon gjendja e jashtëzakonshme.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Бујановац, као орган који спроводи поступак избора за одборнике Скпштине општине Бујановац, доноси решење о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити уређено посебним актом Општинске изборне комисије општине Бујановац.

Në përputhje me këtë, Komisioni komunal zgjedhor i komunës së Bujanocit, si organ i cili zhvillon procedurën e zgjedhjeve për këshilltarët e Kuvendit Komunal të Bujanocit, miraton vendimin për përfundimin e veprimeve zgjedhore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, megjithatë, procesi zgjedhor, përfshirë këtu edhe afatet e zgjedhjeve, do të vazhdojë në përputhje me vendimin për përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme,  e cila do të rregullohet me një akt të veçantë të Komisionit Komunal Zgjedhor të Bujanocit.

 

            Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Udhëzimi mbi mjetin juridik:  Kundër këtij aktvendimi mund t’i ushtrohet kundërshtim Komisionit zgjedhor komunal në afat prej 24 orëve nga data e aprovimit të këtij Aktvendimi.

 

Број – Numër: 013-46/2020

У  Бујановац , 16. март 2020. године

Në Bujanoc, më 16  mars 2020

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У БУЈАНОВАЦ

KOMISIONI ZGJEDHOR KOMUNAL NË BUJANOC

 

ПРЕДСЕДНИК – KRYETAR

Фаруш Исљами – Farush Islami c.p. – d.v

Last modified: 17/03/2020

Comments are closed.