Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

17/03/2020

На основу члана 24 ст.1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 54/11 и12/2020), Општинска изборна комисија у Бујановцу, на седници одржаној 16. мартa 2020. године, у 18:40 часова, донела је

Në bazë të nenit 24 parag.1. dhe nenit 40. parag. 6. dhe 7. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07, 34/10 – vendimi i GjK dhe 54/11 dhe 12/2020), Komisioni zgjedhor komunal në Bujanoc, në seancën e mbajtur më 16. mars 2020, në ora 18:40 miratoi

 

Р Е Ш Е Њ Е – AKTVENDIM

 

  1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Бујановац под називом ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – Дритон Реџепи, коју је за изборе расписане за 26.април 2020.године, поднела ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ, под редним бројем 6.

SHPALLET Lista zgjedhore e kanidatëve për këshilltarë të Kuvendit komunal të Bujanocit me emërtimin PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – Driton Rexhepi, të cilën për zgjedhjet e shpallura për datën 26.prill 2020, e ka dorëzuar PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK, me numrin rendor 6.

О б р а з л о ж е њ е – A r s y e t i m

          Општинскoј изборној комисији општине Бујановац, дана 16. марта 2020. године, у 18:26 часова, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ са седиштем у Бујановцу поднела је Изборну листу за изборе за одборнике Скупштине општине Бујановац, расписане за 26. април 2020. године.

Komisionit komunal zgjedhor të komunës së Bujanocit, më 16 mars 2020 në ora 18:26 PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK me seli në Bujanoc i ka dorëzuar Listën zgjedhore për zgjedhjen e këshilltarëve për Kuvend komunal të komunës së Bujanocit, në zgjedhjet e shpallura për 26 prill 2020.

На својој одржаној седници дана 16. марта 2020. године, са почетком од 18:30 часова, ОИК Бујановац разматрала је поднету Изборну листу од стране ПАРТИЈE ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ и утврдила да је приложена сва законом прописана документација и да је правно ваљана као и да Изборна листа испуњава услове из члана 18. ст.1 и члана 20. ст.3. Закона о локалним изборима у погледу броја кандидата на изборној листи и заступљености мање заступљеног пола на Изборној листи.

Në seancën e mbajtur më 09 mars 2020, me fillim prej orës 19:00, KKZ Bujanoc ka shqyrtuar Listën zgjedhore të paraqitur nga ana PARTISË PËR VEPRIM DEMOKRATIK dhe ka vërtetuar se i janë të bashkangjitura të gjitha dokumentet e parapara me ligj dhe se këto dokumente janë të rregullta juridikisht si dhe Lista zgjedhore i plotëson kushtet nga neni 18. par.1. dhe neni 20. Par.3. të Ligjit mbi Zgjedhjet lokale në pikëpamje të numrit të kandidatëve në listën zgjedhore dhe të përfaqësimit të gjinisë më pak të përfaqësuar në Listën zgjedhore.

Уз Изборну листу је у складу са чланом 18. ст. 1. Закона о локалним изборима поднето укупно 1266 правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају Изборниу листу.

Me Listën zgjedhore në përputhje me nenin 18.par.1. të Ligjit mbi zgjedhjet lokale janë paraqitur gjithësejt 1266 deklarata të vërtetuara ligjshëm të votuesve, të cilët mbështesin Listëm zgjedhore.

У складу са наведеним, Општинска изборна комисија је донела одлуку као у диспозитиву овог Решења.

Në pajtim me atë që u tha, Komisioni zgjedhor komunal ka vendosur si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

          Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији у року од 24 часа од дана доношења овог Решења.

Udhëzimi mbi mjetin juridik:  Kundër këtij aktvendimi mund t’i ushtrohet kundërshtim Komisionit zgjedhor komunal në afat prej 24 orëve nga data e aprovimit të këtij Aktvendimi.

 

Број – Numër: 013-42/2020

У  Бујановац , 16. март 2020. године

Në Bujanoc, më 16  mars 2020

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У БУЈАНОВАЦ

KOMISIONI ZGJEDHOR KOMUNAL NË BUJANOC

 

ПРЕДСЕДНИК – KRYETAR

_______________________
Фаруш Исљами – Farush Islami

Last modified: 17/03/2020

Comments are closed.