Српски|Shqip|

ОБАВЕШТЕЊЕ – NJOFTIM

21/03/2020

Број – Numër: Сл – Zyr / 2020

Дана – : 21.03.2020.године

Бујановац- Bujanoc

 

О б а в е ш т е њ е – N j o f t i m

 

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ,

Të nderuar qytetar,

Упутсво Министарства Државне Управе и Локалне Самоуправе о радном времену

Udhëzim i Ministrisë së administratës shtetërore dhe vetë qeverisjes lokale për orarin e punës

 Министарство државне управе и локалне самоуправе проследило је свим локалним самоуправама препоруку Привредне коморе о радном времену малопродајних објеката. Према препоруци ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања може се вршити по следећем принципу:

Ministrisa e administratës shtetërore dhe vetëqeverisjes lokale iu ka përcjellur të gjitha vetëqeverisjes lokale rekomandimin e Odës ekonomike mbi orarin e punës për shitoret e vogla. Sipas rekomandimit kufizimi i orarit të punës me  konsumatorët në shitoret e vogla për gjatë gjendjes së jashtëzakonshme mund të bëhet në këtë mëyrë:

– Понедељак – субота од 07.00 до 18.00 часова;

– E hënë – e shtunë prej orës 07.00 deri 18:00;

– Недељом од 08.00 до 18.00 часова;

– Të dielen prej orës 08.00 deri 18:00;

– Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година.

– Të dielen prej orës 04.00 deri 07:00, përjashtimisht për qytetarët më të moshuar se 65 vjet.

Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица. Трговац може, у складу са наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима. Такође, број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености. У складу са препорукама надлежних епидемиолога и зрдавствених радника, није потребно да здраве особе носе заштитне маске и хигијенске рукавице, те с тим у вези није у надлежности локалне самоуправе да такве обавезе трговцима прописују.

Funksionimi i qendrave logjistike dhe furnizimi i objekteve mund të kryhet gjatë gjithë ditës në përputhje me procedurat që përcaktojnë lëvizjen e personave dhe urdhrave të veçantë të punës për punonjësit. Tregtari mundet, në përputhje me rekomandimin e lartpërmendur, të përcaktojë në mënyrë të pavarur orarin e punës në intervalet e caktuara kohore. Gjithashtu, numri i konsumatorëve në dyqanet e shitjes me pakicë mund të jetë një konsumator për katër metra katror në lidhje me masat e përgjithshme të parandalimit dhe distancën fizike. Në përputhje me rekomandimet e epidemiologëve kompetent dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor, nuk është e nevojshme që personat e shëndetshëm të veshin maska mbrojtëse dhe doreza higjienike dhe për këtë arsye nuk është në kompetencën e pushtetit lokal që të përshkruaj detyrime të tilla ndaj tregtarëve.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА,

KOMANDANTI SHTABIT,

                                                                                                                             Shaip Kamberi

 

Last modified: 21/03/2020

Comments are closed.