Српски|Shqip|

Обавештење – Informatë

06/02/2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KUVENDI KOMUNAL BUJANOC

Комисија за израду Статута општине Бујановац

Komisioni për hartimin e Statutit të komunës Bujanocit

Карађорђа Петровића, бр. 115, 17520 Бујановац

Karagjorgje Petroviq, nr. 115, 17520 Bujanoc

www.bujanovac.rs

 

Комисија за израду Статута општине Бујановац  образована решењем Скупштине општине Бујановац број 02-114/18 од дана  24.децембра 2018.године, у саставу: Селами Мустафа, председник, Радомир Ристић, члан и Кастриот Јакупи, члан (у даљем тексту: Комисија),

Komisioni për hartimin e Statutit të komunës Bujanocit e formuar me aktvendim të Kuvendit komunës Bujanocit numër 02-114/18 të datës 24 dhjetor 2018, në përbërje: Selami Mustafa, kryetar, Radomir Ristiq, anëtar dhe Kastriot Jakupi, anëtar (në vijim të tekstit: Komisioni)

О б а в е ш т а в а   ј а в н о с т  –  I n f o r m o n  p u b l i k u n

  1. да је сачинила нацрт Статута општине Бујановац (у даљем тексту: Статут);

ka hartuar një draft Statut të Komunës së Bujanocit (në vijim të tekstit: Statuti);

  1. да текст нацрта Статута јавно објављује на званичом сајту општине Бујановац bujanovac.rs заједно са овим обавештењем;

që tekstin e draft Statutit të publikoj në faqen zyrtare të internetit të komunës së Bujanocit www.bujanovac.rs së bashku me këtë njoftim;

  1. да упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о нацрту Статута. Своје сугестије и предлоге могу доставити Комисији: на еmail: info@bujanovac.rs или у писаној форми на адресу: Скупштина општине Бујановац, 17520 Бујановац, ул. К. Петровића бр. 115, са назнаком „за Комисију за спровођење јавне расправе о нацрту Статута”;

të lëshojë ftesë publike për qytetarët, shoqatat, profesionistët dhe publikun tjetër për pjesëmarrje në debatin publik mbi projekt Statutin. sugjerimet dhe propozimet e tyre t’i dorëzohen Komisionit: email: : info@bujanovac.rs  apo ​​në formë të shkruar në adresë: Kuvendit Komunal të Bujanocit, 17520 Bujanoc, rr. K. Petroviq Nr. 115, shënuar “për Komisionin për zbatimin e debatit publik mbi draftin e Statutit”;

  1. јавна расправа траје 10 дана, рачунајући од дана објављивања нацрта Статута општине Бујановац на званичном сајту;

Debati publik zgjatë 10 ditë nga data e publikimit të draft Statutit të komunës së Bujanocit në faqen zyrtare të internetit;

  1. Kомисија је у обавези да размотри све предлоге и сугестије и да се у писаној форми достави Општинском већу општине Бујановац пре утврђивања предлога Статута мишљење о разлозима за њихово прихватање или одбијање. Предлози и сугестије које Комисија прихвати постају саставни део нацрта Статута.

Komisioni është i detyruar të shqyrtoj të gjitha propozimet dhe sugjerimet dhe t’i dorëzoj në formë të shkruar Këshillit komunal të komunës Bujanocit para përcaktimit të propozimit të Statutit mendimin mbi arsyet për pranimin apo refuzimin e tyre. Propozimet dhe sugjerimet e pranuara nga Komisioni bëhen pjesë përbërse e draft Statutit.

Дана –Më: 04.02.2019.год.

Бујановац – Bujanoc.

 

Председник Комисије – Kryetar i Komisionit

Selami Mustafa

MODEL STATUTI I KOMUNËS BUJANOCIT – 2018

 

 

 

 

 

Last modified: 06/02/2019

Comments are closed.