Српски|Shqip|

ЗАКЉУЧАК – KONKLUZION

03/04/2020

Република Србија – Republika e Serbisë

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA BUJANOC

Штаб за ванредне ситуације

Shtabi për situata të jashtëzakonshme

Број – Numër : 82- 86 /20

Датум– Më : 03.04.2020.

Б у ј а н о в а ц  –  B u j a n oc

 

На основу чл. 41 став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), чл. 17. и чл. 18. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС”, број 198/2010), и на основу основу Одлуке о проглашењу ванредног стања  (,,Службени гласник РС, број 29/20 од 15.03.2020. године) на  територији Републике Србије  Општински  Штаб за ванредне ситуације на ванредној седници  одржаној  дана 03.04.2020. године у, донео је  следеће акте

Në bazë të nenit. 41 paragrafi 4 i Ligjit për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi i situatave të jashtëzakonshme (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 87/2018), nen. 17 dhe nen. 18. të Dekretit mbi përbërjen dhe mënyrën e punës së shtabeve për situata të jashtëzakonshme (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 198/2010), dhe në bazë të Vendimit mbi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme (Gazeta Zyrtare e RS, nr. 29/20 e 15.03. 2020) në territorin e Republikës së Serbisë, Shtabi komunal për situata të jashtëzakonshme në seancën e jashtëzakonshme të mbajtur më 03.04.2020., miratoi aktet e mëposhtme:

  1. Уводи се забрана кретања у суботу од 13.00 часова до понедељка у 5 часова стим да се ова забрана не важи за пензионере који могу ујутро у недељу од 4-7 часова да оду у продавницу.

Futet në zbatim ndalimqarkullimi të shtunën nga ora 13 pasdite deri të hënën në ora 5 të mëngjesit, por kjo ndalesë nuk vlen për pensionistët që mund të shkojnë për furnizime në dyqan të dielën në mëngjes nga ora 04-07 pasdite.

  1. Забрањује се окупљање људи , не сме више од двоје људи да се окупи на једном месту,

Ndalohet tubimi e njerëzve, jo më shumë se dy njerëz mund të mblidhen në një vend,

  1. Од суботе на снази је мера  која важи од суботе вече да се од 23 до 01 час у распону од 200 метара од места пребивалишта биће дозвољена шетња кућних љубимаца.

Që nga e shtuna në fuqi është masa e cila vlenë nga e shtuna në mbrëmje që kafshët shtëpiake do të lejohet t’i shetisin nga ora 23 deri në ora 01, në distancë 200 metra nga vendi i banimit.

  1. Забрањује се привредном друштву, другом правном лицу и предузетнику да на територији општине Бујановац, cве док траје ванредно стање, обавља делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, соларијума, салона за масажу и других услуга неге, одржавања и улепшавања лица и тела код којих је природа делатности пружања услуге таква да захтева близак контакт између пружаоца и корисника услуге, као и корисника услуге међусобно, чиме се повећава опасност од преношења заразне болести COVID-19.

I ndalohet shoqërisë ekonomike, personi tjetër juridik dhe sipërmarrësit që në territorin e komunës së Bujanocit, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, të ushtrimi i veprimtarive të ofrimit të shërbimeve të parukerisë dhe shërbimeve kozmetike, pedikyrit, manikyrit, shërbimet e klubeve të fitnesit dhe palestrave, solariumeve, salloneve të masazhit dhe shërbimeve të tjera trajtuese të këtij lloji, mirëmbajtjes dhe zbukurimit të fytyrës dhe trupit ku natyra e veprimtarisë së shërbimit është e tillë që kërkon kontakt të ngushtë midis ofruesve të shërbimeve dhe përdoruesve të shërbimeve, si dhe përdoruesve të shërbimit me njëri-tjetrin, me çka mund të rritet rreziku i transmetimit të sëmundjes infektive COVID-19.

  1. Забрањује се на територији општине Бујановац, приређивање посебних и класичних игара на срећу, осим преко средстава електронске комуникације.

Në territorin e Komunës së Bujanocit ndalohet organizimi i lojëra speciale dhe klasike të fatit, përveçse përmes mjeteve elektronike të komunikimit.

  1. Налаже се свим органима, организацијама, као и другим правним лицима на територији општине Бујановац, која истичу заставу да за време трајања ванредног стања и епидемије проглашених услед појаве и ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 државну заставу Републике Србије спусте на половину копља односно јарбола.

Iu urdhërohet të gjitha organeve, organizatave dhe personave të tjerë juridikë në territorin e Komunës së Bujanocit, të cilat shpalosin flamurin, që gjatë gjithë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme dhe epidemisë të shpallur për shkak të shfaqjes dhe përhapjes së sëmundjes COVID-19 të shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2, flamuri kombëtar i Republikës së Serbisë të ulet në gjysëmshtizë.

  1. Задужује се Општинска управа општине Бујановац, Одељење за инспекцијске послове да врше појачан надзор над спровођењем мера из тачки I, II и III. ове наредбе.

Administrata Komunale e Komunës së Bujanocit, Departamenti i Inspektimit, ka për detyrë të ushtrojë kontroll të zgjeruar mbi zbatimin e masave të përmendura në pikat I, II dhe III. të kësaj urdhërese.

  1. Привремене мере остају на снази док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Masat e përkohshme do të qëndrojnë në fuqi deri sa zgjatë gjendja e jashtëzakonshme e shpallur në Republikën e Serbisë, përkatësisht, derisa të vazhdojë rreziku i përhapjes së sëmundjes infektive COVID-19 të shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА – KOMANDANT I SHTABIT,

                                                    Шаип камбери- Shaip Kamberi

 

Last modified: 03/04/2020

Comments are closed.