Српски|Shqip|

Ванредне мере у Oпштини Бујановац – Masat e jashtëzakonshme në Komunën e Bujanocit

16/03/2020

Општински и штаб за ванредне ситуације усвојио је на ванредној седници следеће:

Shtabi komunal për situata të jashtëzakonshme në seancën e jashtëzakonshme miratoi këto masa:

1. Наређује се начелнику Општинске управе да организује рад запослених на неопходни минимум у организационим јединицама Општинске управе. Radno vreme u Opštinskoj upravi i Javnim preduzećima i Ustanovama u kojima je osnivač Opština se oghraničuje od 8:00 do 14:00 čas.

I urdhërohet kryeshefit të Administratës komunale që të organizojë punën e punonjësve në minimumin e nevojshëm në njësitë organizative të Administratës komunale. Orari i punës në administratën komunale dhe ndërmarrjet e entet publike në të cilat është themelues Komuna kufiyohet prej 8:00 deri në 14:00.

2. Наређује се начелнику Општинске управе да обезбеди довољну количину дезинфекционих средстава, средстава за хигијену и да преко својих службеника врши редовно дезинфиковање просторија и објеката Општинске управе. Такође, потребно је обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на сваком улазу, као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин у организационим јединицама Општинске управе у којима због природе посла долази већи број људи.

I urdhërohet kryeshefit të Administratës komunale të sigurojë sasi të mjaftueshme të dezinfektuesve, produkteve higjienike dhe përmes punonjësve të tij për të dezinfektuar rregullisht ambientet dhe objektet e Administratës Komunale. Gjithashtu, është e nevojshme të sigurohen dhe instalohen sfungjerë të njomur me dezinfektues në secilën hyrje, si dhe të sigurohen dorezat e dyerve me dezinfektues të duhur në njësitë organizative të administratës komunale ku, për shkak të natyrës së punës, vijnë më shumë njerëz.

3. Наређује се начелнику Општинске управе да у организационим јединицама Општинске управе у којима због природе посла долазе већи број људи, организује рад и остваривање права грађана сходно препорукама Министарства здравља, као и обезбедити следеће:

I urdhërohet kryeshefit të Administratës komunale të organizojë në njësitë organizative të Administratës komunale ku për shkak të natyrës së punës vijnë më shumë njerëz, të organizojnë punë dhe ushtrime të të drejtave të qytetarëve në përputhje me rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë, dhe të sigurojë këto kushte:

 на сваких сат времена потребно је направити паузу и за то време извршити хигијену радних површина, као и површина са којима корисници услуга долазе у контакт;

në çdo orë duhet të pauzohet dhe gjatë kësaj kohe të bëhet pastrimi higjienik i sipërfaqeve të punës, si dhe sipërfaqet me të cilat përdoruesit e shërbimit vijnë në kontakt;

 сви запослени задужени за одржавање хигијене морају да носе маске и рукавице за једнократну употребу на радном месту.

në gjithë punonjësit me detarë të mirëmbajtjes së higjienës duhet të kenë maska dhe doreza të për përdorim të njëhershëm në vendin e punës.

4. Наређује се Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе да редовно контролишу спровођење препорука, наредби Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних министастава и закључака Општинског штаба за ванредне ситуације посебно у делу рада угоститељских објеката и да о томе обавештава Кризни штаб који ће даље информасати Општински штаб за ванредне ситуације. Наређује се Одељењу за инспекцијске послове да организује састанак са свим управницима зграда како би се у свим стамбеним заједницама обезбедило спровођење неопходних мера на спрећавању настанка и ширења вируса.

I urdhërohet kryeshefit të Drejtorastit për punë të Inspektimit në Administratën Komunale që të monitorojë rregullisht zbatimin e rekomandimeve, urdhrave të Qeverisë së Republikës së Serbisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe ministrive të tjera kompetente dhe konkluzioneve të Shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme, veçanërisht në pjesën që përkon me punën e objekteve hoteliere dhe të informojë Shtabin e Krizave për këtë, i cili do ta informoj mandej Shtabin komunal për situata të jashtëzakonshme. Drejtorati i Inspektimit udhëzohet të organizojë një takim me të gjithë administratorët e ndërtesave për të siguruar që të gjitha komunitetet e banuara të zbatojnë masat e nevojshme për të parandaluar shfaqjen dhe përhapjen e virusit.

5. Забрањује се рад свим спортским објектима и спортским кладионицама у циљу спречавања настака и ширења вируса CОВИД-19.

I ndalohet puna të gjitha objekteve sportive dhe bastoreve sportive me qëllim të parandalimit të shfaqjes dhe të përhapjes së virusit COVID – 19.

6. Ограничава се рад свих кафића, ноћних клубова и ресторана на територији општине Бујановац, kako u otvorenim tako i zatvorenim prostorima, на временски период од 08:00 до 18:00 часова уз обавезно придржавање безбедне удаљености лица не мањој од 1 метра i najviše do 50 lica. Takodje, obaveza je vlasnika restorana, kafića i drugih ugostiteljskih objekata da ne dozvoli okupljanje više od 5 lica za jednim stolom.

Të gjitha kafeneve, klubet e natës dhe restoraneve në territorin e Komunës së Bujanocit, sikurse në hapësirat e mbyllura ashtu edhe të hapura, iu kufizohet puna nga ora 08:00 – 18:00 me respektimin e detyrueshëm të një distance të sigurt të personave jo më pak se 1 metër afër njëri-tjetrit. Poashtu ndalohet që në një tavolinë të grumbullohen më shumë se 5 persona.

Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Бујановац вршиће контролу спровођеëа наредбе о скраћивању радног времена наведених угоститељских објеката.

Drejtorati për çështje të Inspektimit i Administratës Komunale Bujanoc do të mbikëqyrë zbatimin e urdhrit për shkurtimin e orarit të punës të objekteve të përmendura hotelierike.

7. Налаже се свим јавним и комуналним предузећима и установама на територији Општине Бујановац а чији је оснивач Општина Бујановац да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава и средстава за хигијену и да редовно предузимају мере и активности сходно препорукама Владе Републике Србије, Министарства здравља и Завода за јавно здравље Врање. С тим у вези потребно је и обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на улазима као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин.

Të gjitha ndërmarrjet dhe institucionet publike dhe shoqërore në territorin e Komunës së Bujanocit, të themeluara nga Komuna e Bujanocit, janë të detyruara të sigurojnë sasi të mjaftueshme të dezinfektuesve dhe produkteve higjienike dhe të ndërmarrin rregullisht masa dhe aktivitete në përputhje me rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Serbisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik Vranjë . Në këtë drejtim, është e nevojshme të sigurohen dhe instalohen sfungjerë të njomur me dezinfektues në hyrje, si dhe të sigurohen trajtime të dyerve me dezinfektues siç duhet.

8. Препоручује се републичким установама и инстутуцијама, као и свим привредним субјектима који послују на територији Општине Бујановац да обезбеде довољну количину дезинфекционих средстава и да редовно предузимају мере и активности сходно препорукама Министарства здравља и Завода за јавно здравље Врање. С тим у вези потребно је и обезбедити и поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима на улазима као и обезбедити рукохвате на вратима дезинфекционим средствима на одговарајући начин.

I rekomandohet institucioneve dhe enteve republikane, si dhe të gjithë subjektet ekonomike që veprojnë në territorin e Komunës së Bujanocit, të sigurojnë dezinfektues të mjaftueshëm dhe të ndërmarrin rregullisht masa dhe aktivitete në përputhje me rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik të Vranjës. Në këtë drejtim, është e nevojshme të sigurohen dhe vendosen sfungjerë të njomur me dezinfektues në hyrje, si dhe të sigurohen trajtime të dyerve me dezinfektues.

9. Да Завод за јавно здравље Врање редовно прати епидемиолошку ситуацију на територији Општине Бујановац и да све релевантне анализе и информације доставља Кризном штабу који ће даље информисати Општински штаб за ванредне ситуације.

Që Instituti i Shëndetit Publik i Vranjës të monitoroj rregullisht situatën epidemiologjike në territorin e Komunës së Bujanocit dhe të ofroj të gjitha analizat dhe informacionet përkatëse për Shtabin e Krizës, i cili do të informojë më tej Shtabin Komunal për situata të jashtëzakonshme,

10. Да Одељење за инвестиције и развој – послови саобраћаја и саобраћајна инспекција Одељења за инспекцијске послове Општинске управе организују састанке са свим превозницима који обављају јавни превоз на територији Општине Бујановац да их информишу о неопходности предузимања мера сходно препорукама Министарства здравља.

Që Drejtorati për Investimeve dhe zhvillim – punët e transportit dhe Inspektsioni i trafikut të Drejtoratit për punët e inspeksionit të Administratës Komunale organizojnë takime me të gjithë operatorët e transportit publik në territorin e Komunës së Bujanocit për t’i informuar ata për nevojën e marrjes së masave në përputhje me rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë.

Такође, потребно је предузети и следеће мере:

Gjithashtu, duhet të ndërmerren edhe masat e mëposhtme:

 возач аутобуса и кондуктер морају да носе заштитну маску и рукавице за једнократну употребу све време док су у аутобусу;

shoferi dhe konduktori i autobusit duhet të bartin maskë dhe doreza të njëhershme ndërkohë që janë në autobus;

– предлаже се да се обезбеди довољан број аутобуса на фреквентним линијама како би се омогућило несметан превоз путника на безбедној удаљености не мање од 1 метра;

propozohet të sigurohet numri i mjaftueshëm i autobusëve në linjat frekuentuese për të lejuar transportim e papenguar të udhëtarëve në një distancë të sigurt jo më pak se 1 metër nga njëri-tjetri;

 када стигну на последњу станицу возач и кондуктер морају да изврше проветравање аутобуса, оперу и дезинфијују под аутобуса и дезинфикују све рукохвате. После завршеног чишћења потребно је да промене рукавице и ставе нове;

kur arrijnë në ndalesën e fundit, shoferi dhe konduktori duhet ta ventilojnë autobusin, të lajnë dhe dezinfektojnë dyshemenë e autobusit dhe të dezinfektojë të gjitha parmakët. Pasi të përfundojë pastrimi, ata duhet t’i ndërrojnë dorëzat dhe të mbathin të reja;

11. Налаже се свим директорима јавних предузећа и установа на територији Општине Бујановац ( ЈП „Комуналац”, – „Паркинг сервис”, „Центар за социјални рад”, Спортски центар „Младост “, „Туристичка организација Бујановац”, Библиотека „14. Новембар”, Дом културе”Вук Карадзић” Апотека Бујановац”) да организују рад запослених на неопходни минимум и да свим запосленима на ризичним радним местима који долазе у контакт са корисницима услуга обезбеде заштитне маске и рукавице за једнократну употребу.

I urdhërohet të gjithë drejtorëve të ndërmarrjeve publike dhe enteve në territorin e komunës së Bujanocit (NP “Komunalia“, – “Shërbimi i parkimit”, “Qendrës për punë sociale”, Qendrës Sportive “Rinia“, “Organizata turistike e Bujanocit“, Biblioteka “14 Nëntori”, “Shtëpia e kulturës “Vuk Karaxhiq“ Barnatorja “Bujanoci“) për të organizuar punën e të punësuarve në minimumin e nevojshëm dhe se të gjithë të punësuarit në punë të rrezikshme që vijnë në kontakt me shfrytëzuesit e shërbimeve të sigurojë maska mbrojtëse dhe doreza për përdorim të njëhershëm.

12. Да Одељења за инспекцијске послове у сарадњи са ЈП „Комуналац” обавесте продавце на пијаци који продају млечне производе да морају да носе заштитне маске и рукавице за једнократну употребу.

Që Drejtorati për punë të inspekcionit në bashkëpunim me NP “Komunalia” të informoj tregtarët që shesin produkte të qumështit duhet të veshin maska dhe doreza për përdorim të njëhershëm.

13. Налаже се координатору месних заједница да ступи у контакт са повереницима, заменицима повереника цивилне заштите и секретарима месних заједница да прате стање на терену и да о потреби достављања лекова хроничним болесницима и пензионерима обавештавају Канцеларију за заштиту и спасавање у периоду од 08:00 до 14:00 часова на телефон: 017/651-103 локал 110, као и Оперативни центар Одељења за ванредне ситуације у Врању на телефон: 017/1985 који има успостављено 24-часовно дежурство.

I urdhërohet Koordinatorit të Bashkësive lokale që të kontaktojë komisionerët, zëvendës komisionerët e mbrojtjes civile dhe sekretarët e Bashkësive lokale për të monitoruar situatën në terren dhe për të njoftuar Zyrën për brojtje dhe shpëtim për nevojën e furnizimit të ilaçeve për pacientët kronikë dhe pensionistët nga ora 08:00 deri në 14:00 në telefon: 017/651-103 lokali 110, si dhe Qendrën operative të Drejtoratit për situata të jashtëzakonshme në Vranjë në telefon: 017/1985 që kanë një gatishmëri 24-orëshe..

Контакт телефони:
Telefonat e kontaktit:
• Апотека Бујановац: 017/651-058
Barnatorja Bujanoc: 017/651-058
• Дом здравља Бујановац: 017/651-017
Shtëpia shëndetit Bujanoc: 017/651-017
• Канцеларија за заштиту и спасавање: 017/651-103 локал 110
Zyra për mbrojtje dhe shpëtim: 017/651-103 loakli 110

14. Формира се стручно-оперативни тим за координацију активности у случају потребе за организовањем доставе лекова и основних животних намирница старим лицима на територији општине Бујановац, и то у саставу: Канцеларији за заштиту и спасавање и директор Апотеке Бујановац.

Të formohet ekip ekspertë-operativ për të koordinuar aktivitetet në rast nevoje për shpërndarjen e ilaçeve dhe produkteve ushqimore bazë për të moshuarit në territorin e komunës së Bujanocit , që përfshin: Zyrën për mbrojtje dhe shpëtim dhe Drejtorin e Barnatores Bujanoc

15. Налаже се Центру за социјални рад Бујановац да преко Службе за заштиту одраслих и старих лица, успоставе комуникацију са својим корисницима и да у случају потребе за достављањем лекова хроничним болесницима обавештавају Канцеларију за заштиту и спасавање у периоду од 08:00 до 14:00 часова на телефон: 017/651-103 локал 110 а у периоду од 14:00 до 00:00 часова на телефон Апотеке Бујановац :017/651-058, као и Оперативни центар Одељења за ванредне ситуације у Врању на телефон: 017/1985 који има успостављено 24-часовно дежурство.

I urdhërohet Qendrës për punë sociale Bujanoc që nëpërmjet Shërbimit për Mbrojtjen e të rriturve dhe të moshuarve, të krijojë komunikim me shfrytëzuesit e saj dhe, nëse është e nevojshme, për të furnizuar ilaçe për pacientët kronikë informon Zyrën për mbrojtje dhe shpëtim në periudhën nga ora 08:00 deri në 14:00 në telefon: 017/651-103 lokali 110 dhe në periudhën nga 14:00 deri në 00:00 në telefonin e Barnatores Bujanovac: 017/651-058, si dhe Qendrën Operative të Drejtoratit për situate të jashtëzakonshme në Vranjë në telefon: 017/1985 që kanë një gatishmëri 24-orëshe.

16. Апелује се на старије суграђане да поштују препоруке Владе Републике Србије које се односе на следеће:

U kërkon qytetarëve të moshuar të respektojnë rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Serbisë në lidhje me sa vijon:

 често прање руку, а нарочито након кувања, коришћења тоалета или доласка у контакт са металним предметима и другим особама, најбоља је и најефикаснија превентивна мера у заштити од вируса.

Larja e shpeshtë e duarve, dhe veçanërisht pas gatimit, përdorimit të tualetit ose kontakti me objekte metalike dhe persona të tjerë, është masa më e mirë dhe më efektive parandaluese në mbrojtjen kundër viruseve.

 уколико имате више од 65 и више година не излатите из стана и куће;

nëse jeni mbi 65 vjeç, mos dilni nga banesa dhe shtëpia;

 изузетно је важно да боравите у редовно дезинфикованим, проветреним просторијама са затвореним вратима, избегавајући физички контакт са укућанима и коришћење истих предмета.

jashtëzakonisht e rëndësishme që të qëndroni në dhoma rregullisht të dezinfektuara, me dyer të mbyllura rregullisht, duke shmangur kontaktin fizik me njerëzit dhe duke përdorur të njëjtat sende.

17. Апелује се на све грађане да буду сталожени, да не шире панику и да се придржавају савета и препорука Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних министарстава.

U kërkohet të gjithë qytetarëve të qëndrojnë të përmbajtur, të mos përhapin panik dhe të respektojnë këshillat dhe rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Serbisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe ministrive të tjera kompetente.

18. Да Ватрогасно Спасилачка Јединица ПС Бујановац пружи неопходну помоћ Општинском штабу за ванредне ситуације у случају потребе за доставом лекова и основних животних намирница.

Që Njësiti i zjarrëfiksëve dhe shpëtimit i SP Bujanoc të ofrojë ndihmën e nevojshme Shtabit komunal për situate të jashtëzakonshme në rast të nevojës për dërgimin e ilaçeve dhe produkteve ushqimore thelbësore..

19. Да Црвени крст Бујановац пружи неопходну помоћ Општинском штабу за ванредне ситуације у случају потребе за доставом лекова и основних животних намирница.

Që Kryqi i kuq i Bujanocit të ofrojë ndihmën e nevojshme Shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme në rast të nevojës për dërgimin e ilaçeve dhe produkteve ushqimore thelbësore.

20. Apelujemo na sve verske zajednice da sve verske objekte redukuju u minimum. Redukovanje posebno važ za lica iznad 60 godina.

Apelojmë te të gjitha Bashkësitë fetare që në minimum të redukojnë të gjitha aktivitetet fetare. Kufizimet, vecanarisht, vlejnë për personat në moshë mbi 60 vjec.

21. Препоручује се јавним бележницима и представницима Општинске изборне комисије да приликом прикупљања потписа бирача носе заштитне маске и рукавице за једнократну употребу и да се придржавају препорука Министарства здравља и Завода за јавно здравље и других надлежних институција. Приликом скупљања потписа бирача морају да носе заштитне маске и рукавице за једнократну употребу, као и да редовно врше хигијену радних површина као и површина са којима корисници услуга долазе у контакт.

Rekomandohet që noterët dhe përfaqësuesit e Komisionit komunal Zgjedhor, kur mbledhin nënshkrime të votuesve, të veshin maska dhe doreza për përdorim të njëhershëm dhe të ndjekin rekomandimet e Ministrisë së shëndetësisë dhe Institutit të shëndetit publik dhe institucioneve të tjera kompetente. Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve, votuesit duhet të mbajnë maska dhe doreza për përdorim të njëhershëm, si dhe të higjenizojnë rregullisht sipërfaqet e punës, si dhe sipërfaqet me të cilat përdoruesit e shërbimit vijnë në kontakt.

Командант Штаба – Komandant i Shtabit,
Shaip Kamberi

Last modified: 16/03/2020

Comments are closed.