Српски|Shqip|

Opština Bujanovac raspisuje četvrti javni poziv za realiziciju programa stručne prakse u 2019-2020.godini

29/10/2019

Na osnovu člana 43. stav 1. tač..3) i tač.5) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlanosti (“Sl. Glasnik RS’’, br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015) i člana 39. Odluke o opštinskom veću opštine Bujanovac (“Sl. Glasnik Pčinjskog okruga”, br. 30/08) i na osnovu Odluke Opštinskog veća br. _02-105/19-03 od  26.09.2019  godine,

OPŠTINA BUJANOVAC

Raspisuje

ČETVRTI JAVNI POZIV

ZA

REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019-2020. GODINI

I        OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme, a radi osposobljavanja za samostalni rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

– do 12 meseci za pripravnike sa višom ili visokom stručnom spremom.

– 6 meseci za lica sa srednjom stručnom spremom

KONKURSI 2019-2020doc

Aplikac.

Last modified: 29/10/2019

Comments are closed.