Српски|Shqip|

Odeljenje za urbanizam – JAVNU PREZENTACIJU

04/03/2024

Republika Srbija
Opština Bujanovac
Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove,
komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti
i zaštita životne sredine
Broj: 350 – 18 / 2024
Dana: 04.03.2024god.
B u j a n o v a c

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene,
gradjevinske delatnosti i zaštita životne sredine u skladu sa članom 63. Zakona o
planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11,
121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon,
9/20, 52/21 i 62/23) organizuje:

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta – za izgradnju zatvorenog skladišta, P+0 na katastarske
parcele broj 4515, 4516 i 4517 KO Rakovac, broj 03-02/24 od 22.02.2024god.
Javna prezentacija održaće se od 05.03.2024god. do 11.03.2024god., i to na
prostorijama opštinske uprave opštine Bujanovac.

NACELNIK:
dipl.polj.ing. Basri Memeti

 

Javna Prezentacija Dzahid Ramadani _IDR – SKLADISTE, kp 4515, 4516, 4517 _Urbanisticki projekat, kp 4515, 4516, 4517

Last modified: 04/03/2024

Comments are closed.