Српски|Shqip|

OBJAVLJUJE ELABORAT ZA RANI JAVNI UVID ZA POTREBE IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U NASELJU KARADNIK U OPŠTINI BUJANOVAC

16/04/2024

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske
delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, u skladu sa članom 45a. Zakona o
planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12,
42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i
62/23) i člana 37., 38., 39., 40., 41. i 42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata
prostornog i urbanističkog planiranja ("Službeni glasnik RS" br.32/19)
OBJAVLJUJE ELABORAT ZA RANI JAVNI UVID ZA POTREBE IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA
IZGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U NASELJU KARADNIK U OPŠTINI BUJANOVAC
Elaborata za rani javni uvid za potrebe izrade plana detaljne regulacije za izgradnju
fotonaponskih elektrana u naselju Karadnik u opštini Bujanovac objavljuje se u trajanju od
petnaest dana i to u periodu od 16.04.2024 do 30.04.2024godine.
Materijal ranog javnog uvida biće izložen u holu na oglasnoj tabli opštinske uprave
Bujanovac.
Zainteresovana pravna i fizička lica, organi i organizacije, mogu podnositi primedbe i
sugestije na izloženi materijal u toku ranog javnog uvida u pisanom obliku, odeljenju za
urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu
životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, preko pisarnice.
Urbanistička služba (kancelarija 310) pruža potrebne informacije i stručnu pomoć u periodu
od 11-14 časova.

Opštinska uprava Bujanovac

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove,
komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne

sredine

ulica Karadjordje Petrovića 115
17520 Bujanovac

 

1_Katastarsko-topografski plan sa granicom_650x544

4_Planirana namena povrsina_650x544

3_Postojeca namena povrsina_650x544

Odeljenje za urbanizam rani javni uvid PDR Novo Naselje

Rani Javni Uvid- fotonaponske elektrane

2_Izvod iz PPO Bujanovac_826x594

Last modified: 16/04/2024

Comments are closed.