Српски|Shqip|

Obaveštavaju se svi preduzetnici i start up dobinici

19/07/2022

Obaveštavaju se svi preduzetnici i start up dobinici da donese sledeće dokumente, da bih usponilo uslove za potpisivanje ugovora:

Za postojeće preduzetničke radnje

1. Potpisanu i overenu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem za poštovanje ugovorenih obaveza, sa klauzulom ,,bez protesta“ u visini  vrednosti ugovora , sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka izvršenja ukupno ugovorene obaveze. Uz sopstvenu menicu i menično ovlašćenje, preduzetnici treba dostaviti i kopiju kartona deponovanih potpisa. Preduzetnik je saglasan da naručilac aktivira dostavljenu potpisanu i overenu blanko solo menicu za dobro izvršenje ugovorenih obaveza sa klauzulom ,,bez protesta“ u visini  vrednosti ugovora i sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka izvršenja ukupno ugovorene obaveze u slučaju raskida ugovora i neispunjavanja ugovornih obaveza od strane preduzetnika.

Za start Up treba da  dostave :

1. Rešenje iz APR-a za registraciju priverednog subjekta

2. Karton deponovanog potpisa u poslovnoj banci i

3. Potpisanu i overenu blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem za poštovanje ugovorenih obaveza, sa klauzulom ,,bez protesta“ u visini  vrednosti ugovora , sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka izvršenja ukupno ugovorene obaveze. Uz sopstvenu menicu i menično ovlašćenje, preduzetnici treba dostaviti i kopiju kartona deponovanih potpisa. Preduzetnik je saglasan da naručilac aktivira dostavljenu potpisanu i overenu blanko solo menicu za dobro izvršenje ugovorenih obaveza sa klauzulom ,,bez protesta“ u visini  vrednosti ugovora i sa rokom važnosti 30 dana dužim od roka izvršenja ukupno ugovorene obaveze u slučaju raskida ugovora i neispunjavanja ugovornih obaveza od strane preduzetnika.

Last modified: 19/07/2022

Comments are closed.