Српски|Shqip|

JAVNA PREZENTACIJA

11/04/2018

Republika Srbija
Opština Bujanovac
Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove,
komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti
i zaštita životne sredine

Broj: 350 – 13 / 2018
Dana: 11.04.2018god.
B u j a n o v a c

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene,
gradjevinske delatnosti i zaštita životne sredine u skladu sa članom 63. Zakona o
planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11,
121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) organizuje:

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, Po+P+6 na
katastarskim parcelama broj 4312/3, 4312/4, 4312/5 i 4312/6 KO Bujanovac,
broj 01-04/18 od 04.04.2018god.
Javna prezentacija održaće se od 12.04.2018god. do 18.04.2018god., i to na
prostorijama opštinske uprave opštine Bujanovac i internet stranici www.bujanovac.rs

NACELNIK
dipl.ecc. Amir Džaferi

 

Urbanisticki projekat.pdf

Last modified: 12/04/2018

Comments are closed.