Српски|Shqip|

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Bujanovac u 2021.godini.

21/05/2021

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Bujanovac u 2021.godini.
Zgjatja e afatit në konkursin për alokimin e fondeve stimuluese nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2021.
Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku :
Thirrje publike për paraqitjen e kërkesave për ushtrimin e së drejtës për stimulime për investime në pronë fizike të ekonomive bujqësore për :

Nabavka kvalitetnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza;
Blerjen e kafshëve mbarështuese cilësore të rasave qumështore:lopëve,deleve dhe dhive;

Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materjale i instalacije;
Paisje për mjelje, ftohje dhe ruajtjen e qumshtit në fermë, duke i u bashkangjitur të gjitha
elementet, materialin dhe instalimet;

Подизање /опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу;
Ngritja /pajisja e serrave për prodhimin e perimeve, frutave, luleve dhe prodhim të rasadit;

Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada;
Ngritja /blerja e rrjetave metalike reth të mbjellurave shumëvjeçare;

Predsednik komisije za dodelu podsticaja u poljoprivredi predvideo je produženje roka kako bi poljoprivrednici mogli da realizuju investicije i iznesu svoje zahteve.
Kryetari i komisionit për ndarjen e mjeteve stimuluese ne bujqësi ka paraparë vazhdimin e afatit në mënyrë që bujqit të mundë të realizojnë investimet dhe të paraqesin kërkesat e tyre.

Është planifikuar që fermerët mund të paraqesin aplikimet e tyre deri në harxhimin e mjeteve e më së largu deri më 11 Qershor, prej afro 3 milion dinarëve të mbetura nga buxheti komunal i paraparë për bujqësi nga gjithsejt 20 milion dinarëve.
Planirano je da poljoprivrednici prijave mogu da podnesu do utroška sredstava a najkasnije do 11 maja od preostalih 3 miliona dinara iz opštinskog budžeta predviđenih za poljoprivredu od ukupno 20 miliona dinara.

U suprotnom, rok za apliciranje bio je predviđen da bude zatvoren 20. maja 2021. Godine.
Përndryshe, afati i fundit për të aplikuar ishte planifikuar të mbyllej më 20 maj 2021.

Za sve podnosioce prijava koji su se prijavili do 20. maja, komisija će otvoriti ponude i obaviti terensku kontrolu i odlučiti o krajnjim korisnicima donošenjem odluka o dodeli sredstava što je pre moguće.

Për të gjithë aplikuesit që kanë konkuruar deri më 20 maj, komisioni do të hapë ofertat dhe do të kryej vizit në teren dhe do të vendosë për përfituesit përfundimtarë duke marrë aktevendimet për ndarjen e mjeteve në afat sa më të shpejt.

Predsednik komisije ocenio je da je do produženja roka došlo zbog činjenice da su u poslednjih 20 dana uslovi za kompletiranje dokumentacije bili nepovoljni zbog covid pandemije 19.

Kryetari i komisionit ka vlersuar se deri te vazhdimi i afatit ka ardhur për arsye se ne 20 ditët e kalauar kushtet për kompletimin e dokumentacionit kanë qenë jo të favorshme për shkak të pandemis covid 19.

Bujanovac-Bujanoc:21.05.2021 Presednik Komisije-Kryetari komisionit
Hekuran Ameti

Last modified: 21/05/2021

Comments are closed.