Српски|Shqip|

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

06/11/2023

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон и 123/2021 – др.закон) члана 12.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016 и 12/2022 ), члана 27к. ст.1. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7563/2023 од дана 30.08.2023.године,  Решење о попуњавању радних места службеника  путем јавног конкурса у Општинској управи општине Бујановац, бр: 02-111-1/2023 од 01.11.2023.године , Кадровског плана Општинске управе општине Бујановац за 2023. годину бр. 02-179/22 од 23.12.2022.год, у складу са Правилником о организацији и  систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Бујановац 02-22/23-03 од 27.02.2023.године и у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и  посебним организацијама општине Бујановац бр. 02-29/23-03 од 26.10.2023.године објављује ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац.

Javni Konkurs 2023

Obrazac-izjava – Ekstrakti – deklarata

Last modified: 06/11/2023

Comments are closed.