Српски|Shqip|

Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

19/05/2021

Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018),  члана 67. става 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), члана 41. става 1. тачке 11. Статута општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.5/19), члана 135. став 1 тачка 2. Пословника о раду Скупштине општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.11/19), Скупштина општине Бујановац на седници одржаној 17.05.2021. године донела је На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018),  члана 67. става 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), члана 41. става 1. тачке 11. Статута општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.5/19), члана 135. став 1 тачка 2. Пословника о раду Скупштине општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.11/19), Скупштина општине Бујановац на седници одржаној 17.05.2021. године донела је Në bazë të nenit 32. paragrafi 1. pika 9. të Ligjit mbi vetadministratën lokale të Republikës së Serbisë (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), të nenit 67. paragrafi 1. të Ligjit mbi ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 15/2016 dhe 88/19), të nenit 41. paragrafi 1. pika 11. të Statutit të Komunës së Bujanocit, nenit  135 alinea 1, pika të Rregullores së punës së Kuvendit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit” nr. 11/19),  Kuvendi Komunal i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 17.05.2021  miratoi
Р Е Ш Е Њ Е – A K T V E N D I MO ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦMBI NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E AKTVENDIMIT MBI EMËRIMIN E ORGANIT TË PËRKOHSHËM NË NP “KOMUNALIA” BUJANOC
I
МЕЊА СЕ Решење о именовању привременог органа ЈП “Комуналац“ Бујановац број 02-89/20 од дана 28.07.2020, тако што се у члану III, тачка 3. Гезим Аљији досадашњи члан привременог органа разрешава се дужности, и уместо њега именује се Исак Рашити из село Лучане за новог члана привременог органа. Ndryshohet Aktvendimi mbi emërimin e organit të përkohshëm të NP “Komunalia” Bujanoc numër 02-89/20 i datës 28.07.2020, ashtu që në nenin III, pika 3. Gëzim Aliji shkarkohet nga detyra e anëtarit dhe në vend të tij emërohet Isak Rashiti nga fshasti Lluçan si anëtar i ri i organit të përkohshëm.
Именовани ступа на дужност првог наредног дана од дана доношења овог решења.Anëtari i sapo emëruar merr detyrën ditën e parë pas ditës së miratimit të këtij vendimi.
II
У осталом делу Решење остаје неизмењено. Në pjesët tjera aktvendimi mbetet i pandryshuar.
III
Новоизабраном члану привремeног органа мандат траје док траје мандат привременом органу. Anëtarit të sapo emëruar mandati i zgjatë aq sa i zgjatë mandati organit të përkohshëm.

VОво решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Бујановац“, као  и на званичној интернет презентацији општине Бујановац www.bujanovac.rs.
Aktvendimi do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Komunës së Bujanocit”, si dhe në faqen zyrtare të prezentimit të komunës së Bujanocit www.bujanovac.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦKUVENDI KOMUNAL I BUJANOCIT
Број- Numër: 02-81/21

ПРЕДСЕДНИК СО – KRYETAR I KK
Enver RAMADANI

 

 

 

AKTVENDIM MBI NDRYSHIMIN E ORGANIT TE PERKOHSHEM

Last modified: 30/06/2023

Comments are closed.