Српски|Shqip|

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

04/06/2024

о г л а ш а в а
Р А Н И Ј А В Н И У В И Д
п о в о д о м и з р а д е

П Р О С Т О Р Н О Г П Л А Н А П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е
И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Н О Г К О Р И Д О Р А Ж Е Л Е З Н И Ч К Е П Р У Г Е
Б Р Е С Т О В А Ц – Г Р А Н И Ц А Р Е П У Б Л И К Е С Е В Е Р Н Е

М А К Е Д О Н И Ј Е

RJU-PPPPN Brestovac-RSMk_all

Last modified: 04/07/2024

Comments are closed.