Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА

08/08/2020

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018),  члана 67. става 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), члана 41. става 1. тачке 11. Статута општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.5/19), члана 135. став 1 тачка 2. Пословника о раду Скупштине општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.11/19), Скупштина општине Бујановац на седници одржаној 28.07.2020. године донела је

Në bazë të nenit 32. paragrafi 1. pika 9. të Ligjit mbi vetadministratën lokale të Republikës së Serbisë (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), të nenit 67. paragrafi 1. të Ligjit mbi ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 15/2016 dhe 88/19), të nenit 41. paragrafi 1. pika 11. të Statutit të komunës së Bujanocit, nenit  135 alinea 1, pika të Rregullores së punës së Kuvendit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit” nr. 11/19),  Kuvendi komunal i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 28.07.2020  miratoi

 

Р Е Ш Е Њ Е – A K T V E N D I M

O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА

MBI SHKARKIMIN E KRYETARIT DHE ANËTARËVE TË ORGANIT TË PËRKOHSHËM NË NP “KOMUNALIA” BUJANOC PARA SKADIMIT TË MANDATIT

I

Разрешавају се дужности председник и чланови Привременог органа ЈП„Комуналац“ Бујановац, пре истека мандата, а  који је именован решењем Скупштине општине Бујановац број 02-87/16 од 10.06.2016.године и коме је продужен мандат решењем Скупштине општине Бујановац број 02-145/19 од 30.12.2019 .године и то:

Shkarkohen nga detyra kryetari dhe anëtarët e organin të përkohshëm në NP “Komunalia” Bujanoc para skadimit të mandatit, i cili është emëruar me Aktvendim të Kuvendit komunal të Bujanocit numër 02-87/16  të datës 10.06.2016 dhe të cilit i është vazhduar mandati me Aktvendim të Kuvendit komunal të Bujanocit numër 02-145/19 të datës 30.12.2019 edhe atë:

 

  1. Адем Хасани из В. Трновац, за председника привременог органа,

Adem Asani nga Tërnoci për kryetar të organit të përkohshëm

 

  1. Авдула Саћипи из Летовице, за члана привременог органа,

Avdulla Saqipi nga Letovica për anëtar të organit të përkohshëm,

 

  1. Елми Сулејмани из Несалце, за члана привременог органа.

Elmi Sulejmani nga Nesalca për anëtar të organit të përkohshëm

 

 II

Решење доставити председнику и члановима привременог органа  и ЈП „Комуналац“ Бујановац.

Aktvendimi t‘i dorëzohet kryetarit dhe anëtarëve të organit të përkohshëm dhe NP „Komualia” Bujanovac.

III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Бујановац“, као  и на званичној интернет презентацији општине Бујановац www.bujanovac.rs.

Aktvednimi hyn në fuqi në ditën e aprovimit, ndërsa shpallet në “Gazetën zyrtare të komunës së Bujanocit”, si dhe në faqen zyrtare të prezentimit të komunës së Bujanocit www.bujanovac.rs.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

KUVENDI KOMUNAL I BUJANOCIT

 

Бр– Nr: 02-88/20

 

 

 ПРЕДСЕДНИК СО– KRYETAR I KK-së 

_________________________

                                                                                  Enver Ramadani

 

 

Last modified: 30/06/2023

Comments are closed.