Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ O ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

05/01/2021

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 67. става 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19) и члана 41. става 1. тачке 11. и члана 125. става 1. тачке 3. Статута општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.5/19), и тачке VI Решења о именовању привременог органа у ЈП „Комуналац“ Бујановац, бр. 02-89/20 од 28.07.2020год, Скупштина општине Бујановац на седници одржаној 29.12.2020.године донела је РЕШЕЊЕ O ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ.

15.Aktvendim-mbi-vazhdimin-e-organit-të-përkohshëm-në-NP-Komunalia 2020

Last modified: 05/01/2021

Comments are closed.