Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНАУ ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

08/08/2020

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018),  члана 67. става 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/19), члана 41. става 1. тачке 11. Статута општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.5/19), члана 135. став 1 тачка 2. Пословника о раду Скупштине општине Бујановац („Службени гласник oпштине Бујановац“, бр.11/19), Скупштина општине Бујановац на седници одржаној 28.07.2020. године донела је

Në bazë të nenit 32. paragrafi 1. pika 9. të Ligjit mbi vetadministratën lokale të Republikës së Serbisë (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), të nenit 67. paragrafi 1. të Ligjit mbi ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 15/2016 dhe 88/19), të nenit 41. paragrafi 1. pika 11. të Statutit të komunës së Bujanocit, nenit  135 alinea 1, pika të Rregullores së punës së Kuvendit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit” nr. 11/19),  Kuvendi komunal i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 28.07.2020  miratoi

Р Е Ш Е Њ Е – A K T V E N D I M

O ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНАУ ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

MBI EMËRIMIN E KRYETARIT DHE ANËTARËVE TË ORGANIT TË PËRKOHSHËM NË NP “KOMUNALIA” BUJANOC

 

I

Скупштина општине Бујановац констатује да  у Јавном предузећу „Комуналац“  Бујановац, чији је оснивач, а које обавља делатност од општег интереса,  постоји потреба за продужење привремених мера којима ће се обезбедити услови за несметано функционисање ЈП „Комуналац“ Бујановац и обављање комуналне делатности од општег интереса у општини Бујановац, а које су одређене решењем Скупштине општине Бујановац број 02-121/13 од 20.12.2013.године.

Kuvendi komunal i Bujanocit konstaton se në NP „Komunalia“ Bujanoc, themelues i së cilës është, dhe e cila kryen veprimtari të interesit të përgjithshëm, ekziston nevoja për vazhdimin e masave të përkohshme me të cilat do të sigurohen kushte për funksionim të papenguar të Ndërmarjes publike „Komunalia“ Bujanoc dhe kryerjen e veprimtarive komunale të interesit të përgjithshëm në komunën e Bujanocit, të cilat janë të përcaktuara me Aktvendimin numër 02-121/13 të datës.

        II

Привремени органа ЈП “Комуналац“ именован је решењем бр: 02-87/16 од дана 10.06.2016 и коме је продужен мандат решењем бр:02-145/19 од дана 30.12.2019.године. Овај досадашњи привремени орган је  разрешен пре истека мандата, решењем о разрешњу председника и чланова привременог органа ЈП „Комуналац“ Бујановац бр:02-88/20 доношена дана 28.07.2020.године.

Оrgani i përkohshëm NP „Komunalia” Bujanoc i emëruar me aktvendim nr. 02-87/16 të datës 10.06.2016 dhe të cilit i është vazhduar mandati me aktvendim nr:02-145/19 nga data 30.12.2019. Ky organ i përkohshëm është shkarkuar para skadimit të mandatit, me aktvendim mbi shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të organit të përkohshëm NP “Komunalia” Bujanoc, nr:02-88/20 nga data 28.07.2020.

III

Именује  се привремени орган ЈП „Комуналац“ Бујановац ради продужења спровођења привремених мера из тачке I овог решења у саставу:

Emërohet organi i përkohshëm në NP „Komunalia“ Bujanoc, për të vazhduar realizimin e masave nga pika I e këtij aktvendimi në këtë përbërje:

 

  1. Ружди Хаљиљи, за председника привременог органа;

Ruzhdi Halili, për kryetar të organit të përkohshëm;

 

  1. Наим Салиху, за члана привременог органа;

Naim Salihu,  për anëtar të organit të përkohshëm;

  1. Гезим Аљији, за члана привременог органа;

Gëzim Aliji, për anëtar të organit të përkohshëm;

IV

Председник привременог органа из тачке III овог решења има права, обавезе и овлашћења директора  ЈП „Комуналац“ Бујановац.

Kryetari i organit të përkohshëm nga pika III e këtij aktvendimi ka të drejtat, obligimet dhe autorizimet e drejtorit të NP “Komunalia” Bujanoc.

V

Привремени орган из става III  oвог решења је дужан да предузме мере из тачке VI решења о именовању привременог опргана у ЈП „Комуналац“ Бујановац бр.02-121/13 од 20.12.2013.године.

Organi i përkohshëm nga pika II e këtijë aktvendimi është i obliguar të ndërmarë masat nga pika VI e aktvendimit emërimin e organit të përkohshëm në NP „Komunalia“ Bujanoc mbi numër 02-121/13 të datës 20.12.2013.

VI

Приверемени орган из става III овог решења именује се на период до 6 (шест) месеци,  с тим што се у случају потребе тај период може продужити.

Organi i përkohshëm nga pika III e këtij aktvendimi  emërohet për një periudhë 6 (gjashtë) mujore, e në rast të nevojës kjo periudhë mund të vazhdohet.

VII

Привремени орган је дужан  да Скупштину општине Бујановац извештава о свом раду шестомесечно, а Општинско веће општине Бујановац тромесечно, а по потреби и у краћем року.

Organi i përkohshëm është i obliguar që Kuvendit komunal të Bujanocit t’i raportoj mbi punën e vetë çdo gjashtë muaj, kurse Këshillit komunal të komunës së Bujanocit në tre muaj, ndërkaq sipas nevojes edhe në afat më të shkurtër.

VIII

Решење доставити  председнику и члановима привременог органа који се именују.

Aktvendimi t’i dërgohet kryetarit dhe anëtarëve të organit të përkohshëm të cilët emërohen.

IX

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Бујановац“, као  и на званичној интернет презентацији општине Бујановац www.bujanovac.rs.

Aktvednimi hyn në fuqi në ditën e aprovimit, ndërsa shpallet në “Gazetën zyrtare të komunës së Bujanocit”, si dhe në faqen zyrtare të prezentimit të komunës së Bujanocit www.bujanovac.rs.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

KUVENDI KOMUNAL I BUJANOCIT

 

Број– Numër: 02-89/20

 

ПРЕДСЕДНИК СО – KRYETAR I KK-së

_______________________________

                                                                                  Enver Ramadani

Last modified: 30/06/2023

Comments are closed.