Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

08/08/2020

На основу чл. 29. став 4. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/19) и чл.­­­­ 41. тачка 39. Статута општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“, бр. 5/19), Скупштина општине Бујановац на седници одржаној  28.07.2020.године донела је:

Në bazë të nenit 29. paragrafi 4. pika 3. të Ligjit mbi uljen e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi me situatat e jashtëzakonshme (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 87/19), dhe të nenit 41 pika 39 të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit” nr, 5/2019), Kuvendi i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 28.07.2020 aprovoi:

Р Е Ш Е Њ Е – AKTVENDIM

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

MBI NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET  E AKTVENDIMIT MBI FORMIMIN E SHTABIT KOMUNAL PËR SITUATA TË JASHTËZAKONSHME

 

Члан – Neni 1. 

Мења се Решење о образовању општинског штаба за ванредне ситуације СО Бујановац бр. 02-115/16 од 10.06.2016 и Решење о измени решења бр: 02-14/19 од 11.03.2019 тако што се:

Ndryshohet Aktvendimi mbi formimin e shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme të KK Bujanocit nr. 02-115/16 i datës 10.06.2016 dhe Aktvendimi mbi ndryshimin e Aktvendimit nr: 02-14/19  nga data 11.03.2019, ashtu që:

  • у члану 1. У месту Шаип Камбери именује се Нагип Арифи, Командант општинског Штаба, и у место Стајанче Арсић именује се Шћиприм Муслиу, заменик општинског штаба.

në nenin 1. në vend të Shaip Kamberit emërohet Nagip Arifi, Komandat i shtabit komunal, dhe në vend të Stojança Arsiq emërohet Shqiprim Musliu zëvendës i shtabit komunal.

 

Члан – Neni 2.

У осталим деловима наведена Решења остају неизмењена.

Në pjesët tjera Aktvendimet në fjalë mbeten të pandryshuar.

 

Члан – Neni 3

 

Мандат именованом члану траје док траје мандат Општинског штаба за вандредне ситуације.

Mandati i anëtarit të emëruar zgjatë as sa edhe mandati i Shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme.

 

Члан – Neni 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине Бујановац“.

Aktvendimi hynë në fuqi në ditën e aprovimit ndërsa publikohet në “Gazetën zyrtare të komunës së Bujanocit”.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

KUVENDI KOMUNAL I BUJANOCIT

 

Број – Numër: 02-87/20

                                                                                                

 

                                                                                                         Преседник CO – Kryetar i KK-së,

                                                                      _________________________                                                                           

                                                           Enver Ramadani

Last modified: 30/06/2023

Comments are closed.