Српски|Shqip|

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова

20/08/2021

Комисија  за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова  на територији општине Бујановац ( у даљем тексту Комисија), образована  Решењем Општинског већа општине Бујановац број 02-100/21-03 од 12.07.2021. године, и члана 11. и 12. Правилника о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, поглавља II Решења о образовању Комисије за преглед, оцену и праћење реализације поднетих захтева за суфинасирање дела трошкова за реализацију мера енергетске санације и Јавног позива за учешће привредних субјеката у реализацији мера енергетске санације на територији општине Бујановац од 20.08.2021. године доноси ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
I
Привредни субјекти који су изабрани у складу са условима из Јавног позива за учешће привредних субјеката у реализацији мера енергетске санације на територији општине Бујановац, број 02-100/21-03  од 22.07.2021. године (у даљем тексту: Јавни позив), су:

За Меру замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима (демонтажа постојеће столарије и након уградње завршна обрада унутрашњих ивица отвора) изабрани су:

 

  1. Д.О.О Еуро ПВЦ, железничко ББ Рашка 36350
  2. ПР. Профил ИНГ, В.Трновац ББ Бујановац 17520
  3. Д.О.О Ди-АЛ, Радних Бригада бр.23 Врање 17500
  4. Д.О.О Best Windows, Гњилански пут 69 Бујановац 17520

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три (3) дана од дана објављивања листе.

На ову листу учесници Јавног позива могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли Општинске управе и званичној интернет странице Општине.

Такође, Комисија  за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова  на територији општине Бујановац ( у даљем тексту Комисија), образована  Решењем Општинског већа општине Бујановац број 02-100/21-03 од 12.07.2021. године, и члана 11. и 12. Правилника о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, поглавља II Решења о образовању Комисије за преглед, оцену и праћење реализације н поднетих захтева за суфинасирање дела трошкова за реализацију мера енергетске санације и Јавног позива за учешће привредних субјеката у реализацији мера енергетске санације на територији општине Бујановац од 22-101/21-03. године доноси Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈУ СЕ пријаве:

1.      Селвер Зећири, ПР „Селвер 78“ К.Петровића 57 Бујановац,

2.      Фатмире Арифи, Д.О.О „Xeni Plast“, ББ, Раинце

поднете на Јавни позив за учешће привредних субјеката у реализацији мера енергетске санације на територији општине Бујановац, број 22-101/21-03 од 22.07.2021 године, из разлога што наведени правредни субјекти нису испунили услове из чл.13 Правилника о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и  поглавља IV Јавног позива за учешће привредних субјеката  у реализацији мера  енергетске санације на територији општине Бујановац, као НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ.

У прилогу достављамо Правилника, Јавни Позив, Пријаву, Прелиминарну Листу Изабраних Привредних Субјекта и Решење за Одбацивање

pravilnik

Javni Poziv EE privredni subjekti

Prijava

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata

Resenja za odbacivanje

Last modified: 20/08/2021

Comments are closed.