Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

01/11/2019

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-26/19

Дана:31.10.2019

Бујановац

            На основу члана 38. Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник оппштине Бујановац“ бр.5/19) и члана 88. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.11/19).

С А З И В А М

        ШЕСТУ седницу Скупштине општине Бујановац за 04.11.2019. године  (Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

Разматрање и усвајање извода из записника са четврте  седнице одржане 23.09.2019. године, и пете седнице одржане 30.09.2019. године  Скупштине општине Бујановац.

 1. Извршење буџета прихода и расхода за период од 01.01-30.09.2019. годину;
 2. Предлог Одлуке о комуналном уређењу на подручју општине Бујановац;
 3. Предлог Одлуке за држање животиња на територији општине Бујановац;
 4. Предлог Одлуке о допуни одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју општине Бујановац;
 5. Предлог Одлуке о допуни одлуке о јавним паркиралиштима;
 6. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за део Ромског насеља – „Ново Насеље“ у Бујановцу;
 7. Предлог Одлуке о одређивању зона и екстра зоне на територији општине Бујановац;
 8. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;
 9. Предлог Решења о измени решења о именовању чланова школског одбора школе за основно музичко образовање и васпитање у Бујановцу;
 10. Предлог Решења о измени решења о именовању чланова школског одбора школе за С.Ш.” Сезаи Сурои“ у Бујановцу;
 11. Предлог Решења о измени и допуни решења о именовању чланова управног одбора Туристичке организације Бујановац;
 12. Предлог Решења о измени решења  комисије за избор и именовања;
 13. Одборничка питања.

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 01/11/2019

Comments are closed.