Српски|Shqip|

Председник Аднан Салихи сазива четврту седницу Скупштине Општине Бујановац за 23.09.2019.године

20/09/2019

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-21/19

Дана:17.09.2019

Бујановац

            На основу члана 38. Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник оппштине Бујановац“ бр.5/19) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08).

С А З И В А М

 ЧЕТВРТУ седницу Скупштине општине Бујановац за 23.09.2019.године

( Понедељак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

 

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

Разматрање и усвајање извов из записника са треће седнице одржане 15.07.2019. године Скупштине општине Бујановац.

 1. Усвајање Пословника о раду скупштине општине Бујановац;
 2. Извршење буџета прихода и расхода за период од 01.01-30.06.2019. годину;
 3. Предлог Одлуке о разрешењу ликвидационог управника ЈП“Дрирекција за грађевинско земљиште, урбанизам, путеве и стамбене послове општине Бујановац – у ликвидацији;
 4. Предлог Одлуке о именовању ликвидационог управника ЈП“Дрирекција за грађевинско земљиште, урбанизам, путеве и стамбене послове општине Бујановац – у ликвидацији;
 5. Предлог решење о измени решења о именовању чланова управног одбора Апотеке Бујановац;
 6. Предлог решење о образовању изборне комисије за спровођење изборе за савета месних заједница;
 7. Предлог решење о образовању друго степене изборне комисије за спровођење изборе за савета месних заједница;
 8. Предлог решење о образовању корисничког савета јавних служба;
 9. Предлог решење о образовању савета за развој општине;
 10. Предлог решење о образовању савета за праћење примена етичког кодекса;
 11. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

         Аднан Салихи

Last modified: 20/09/2019

Comments are closed.