Српски|Shqip|

ЗАКЉУЧАК

17/07/2020

Република Србија

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Штаб за ванредне ситуације

Број : 82-278 /20

Датум: 17.07.2020. године

Б у ј а н о в а ц

На основу чл. 41 став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), чл. 17. и чл. 18. чл.  13. Уредбе о саставу и начинуи организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС”, број 27/2020),   Штаб за ванредне ситуације општине Бујановац у складу са препорукама Кризног штаба Републике Србије и одредбама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19  која је објављена у ( ,,Службеном гласнику РС,, број 66/20, 93/20 и 94/20 , и 100/20 од 16.07.2020. године ,  на седници одржаној  дана 16..07.2020. године,    донео  је  следећи 

З А К Љ У Ч А К

I

Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19  која је објављена у ( ,,Службеном гласнику РС,, број 66/20, 93/20 и 94/20 и 100/20  од 16.07.2020. године  прописане су следеће мере:

Члан 2.

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне меске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4м2 може бити присутно једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

У јавном друмском и железничком  превозу путника обавезно је ношење заштитних  маски.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из ст.1 до 3. овог члана.

 Члан 9а.

На територији јединице локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, даном ступања на снагу акта о проглашењу ванредне ситуације примењују се следеће посебне мере заштите становништва од заразних болести:

– забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите,

– у јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите,

– у свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра,

– забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација,

– ограничава се  радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 наредног дана,

– ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће  пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана,

– прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова,

– пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања,

– у основним и средњим школама и високошколским установама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица),

– у јавном превозу обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила,

– забрана коришћења отворених и затворених базена, спа и велнес центара,

– спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда,

– спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице),

– честа дезинфекција свих јавних објеката,

– дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама (препорука),

– што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.

За сваку јединицу локалне самоуправе, у случају проглашења ванредне ситуације због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Влада може, посебном одлуком, изменити мере из става 1. овог члана, односно одредити друге посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID-19, услове, начин спровођења и извршиоце, ако то налажу посебне околности. 

Члан 9б.

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору, прописану овом уредбом или актима Владе донетим на основу ове уредбе.

 

Спровођење мера заштите из става 1.,2. и 3. члана 2.  и ст. 1. и 2. члана  9а. и члана 9б., у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђују, координирају и надзиру председници општина, преко надлежних општинских, односно ских органа и служби, штабови за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе и надлежни заводи, односно институти за јавно здравље.

III 

Закључак ступа на снагу даном доношења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бујановац.

IV

Закључак доставити: Свим ЈП и ЈУ чији је оснивач општина Бујановац, Одељењу за инспекцијске послове ОУ Бујановац, медијима, свим привредним субјектима и послодавцима на територији Општине Бујановац.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,

Shaip Kamberi

Last modified: 18/07/2020

Comments are closed.