Српски|Shqip|

Људски ресурси

            На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 41.ст.1.тачка 6.и 66. Статута општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ број 5/19), а полазећи од Стратегије за реформу јавне управе у Републици Србији коју је усвојила Влада Републике Србије и узимајући у обзир Стратегију за иновације и добро управљање на локалном нивоу коју је одобрио Комитет Министара Савета Европе и принципе доброг управљања који из ње произлазе, Скупштина општине Бујановац на седници одржаној 18.12.2020.године, донела је:

Në bazë të nenit 32, paragrafi 1, pika 6 të Ligjit për Vetëadministrimin lokal (“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 129/2007, 83/2014 – ligj tjetër, 101/2016 – ligj tjetër dhe 47/2018) dhe nenit 41. paragrafi 1, pikat 6 dhe 66 të Statutit të Komunës së Bujanocit (“Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit” Nr. 5/19), ndërsa duke u nisur nga Strategjia për reformën e administratës publike në Republikën e Serbisë të miratuar nga Qeveria e Republikës së Serbisë dhe duke marrë nëë konsideratë Strategjinë për inovacion dhe qeverisje të mirë në nivelin lokal të aprovuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës dhe parimet e qeverisjes së mirë që rrjedhin prej tij, Kuvendi Komunal Bujanoc në seancën e mbajtur më 18.12.2020, miratoi:

ДЕКЛАРАЦИЈУ

О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ

DEKLARATËN

MBI ROLIN E FUNKSIONIT TË MENAXHIMIT TË RESURSEVE NJERËZORE NË KOMUNËN E BUJANOCIT

I

УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ROLI I FUNKSIONIT TË MENAXHIMIT TË RESURSEVE NJERËZORE NË REALIZIMIN E VETADMINISTRIMIT LOKAL

            Општина ће успоставити и организовати функцију људских ресурса на начин који ће осигурати њен стратешки значај и утицај у планирању општине и обезбедити одговорност свих руководећих структура у њеном ефикасном функционисању.

Komuna do të themelojë dhe organizojë funksionin e resurseve njerëzore në një mënyrë që të sigurojë rëndësinë dhe ndikimin e saj strategjik në planifikimin e komunës dhe të sigurojë përgjegjësinë e të gjitha strukturave menaxhuese në funksionimin e saj efikas.

            Добро организована функција управљања људским ресурсима у општини Бујановац представља један од кључних чиниоца система локалне самоуправе, који обезбеђује да се приликом управљања пословима локалне самоуправе и остваривања услуга према грађанима и привреди примењују поузданост, ефикасност и делотворност, отвореност и транспарентност, етичко понашање, компетентност и стручност,иновативност и отвореност,који представљају део правца реформе јавне управе у Републици Србији и део принципа доброг управљања које промовише Савет Европе.

Një funksion i organizuar mirë i menaxhimit të resurseve njerëzore në komunën e Bujanocit paraqet një nga përbërësit kryesor të sistemit të vetëadministrimit lokal, i cili siguron që me rastin e administrimit të punëve të vetadministrimit lokaa dhe të realizimit të shërbimeve ndaj qytetarëve dhe ekonomisë të aplikohet besueshmëria, efikasiteti dhe efektiviteti, transparenca, sjellja etike, kompetenca dhe ekspertiza, inovacioni dhe transparenca, të cilat janë pjesë e drejtimit të reformës së administratës publike në Republikën e Serbisë dhe pjesë e parimeve të qeverisjes së mirë të promovuara nga Këshilli i Evropës.

II

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

QËLLIMET THEMELORE TË ZHVILLIMIT TË MENAXHIMIT ME RESURSET NJERËZORE

            Општина Бујановац развијаће функцију управљања људским ресурсима како би се обезбедили услови за ангажовање стручних кадрова, који посао обављају предано, савесно и професионално, који негују међусобну сарадњу и однос поверења и поштовања, имају потребу за сталним личним и професионалним развојем, поштују вредности организације и етичке стандарде и нуде ефикасне и делотоворне услуге свим грађанима, као и привреди.

Komuna e Bujanocit do të zhvillojë funksionin e menaxhimit të resurseve njerëzore në mënyrë që të sigurojë kushte për punësimin e stafit profesional, i cili kryen punën e tyre me zell, me ndërgjegje dhe profesionalizëm, të cilët kulitvojnë bashkëpunim të ndërsjellë dhe raport besimi e respekti, që kanë nevojë për zhvillim të vazhdueshëm personal dhe profesional, respektojnë vlerat organizative dhe standardet etike dhe ofrojnë shërbime efikase dhe efektive për të gjithë qytetarët si dhe ekonominë.

III

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

ORIENTIMET STRATEGJIKE TË ZHVILLIMIT TË FUNKSIONIT TË MENAXHIMIT ME RESURSET NJERËZORE

            Општина Бујановац континуирано ће развијати људске ресурсе у раду органа и служби, јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач и обезбедиће пуно спровођење  свих функција управљања људским ресурсима у складу са правним оквиром који уређује ову област.

Komuna e Bujanocit do të zhvillojë vazhdimisht resurset njerëzore në punën e organeve dhe shërbimeve, ndërmarrjeve publike, institucioneve dhe organizatave të tjera të themeluara prej saj dhe do të sigurojë zbatimin e plotë të të gjitha funksioneve të menaxhimit të resurseve njerëzore në përputhje me kornizën ligjore që rregullon këtë fushë.

            Општина Бујановац континуирано ће развијати, проширивати и унапређивати организацију, улогу, значај и капацитете за спровођење функције управљања људским ресурсима у органима и службама, јавним предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач,како би општина Бујановац била препознатљива по:

Komuna e Bujanocit do të zhvillojë, zgjerojë dhe përmirësojë vazhdimisht organizimin, rolin, rëndësinë dhe kapacitetet për zbatimin e funksionit të menaxhimit të resurseve njerëzore në organe dhe shërbime, ndërmarrje publike, institucione dhe organizata të tjera të themeluara prej saj, në mënyrë që Komuna e Bujanocit të dallohet për nga:

 • Стратешком, креативном и иновативном приступу у управљању људским ресурсима;

                  Qasje strategjike, krijuese dhe inovative në menaxhimin e resurseve njerëzore;

 • Руковођењу и подстицању организационе културе која вреднује тимски дух, стручност и професионалност, креативност и иновативност, интегритет, спремност на континуирано учење, знање и искуство својих запослених;

udhëheqja dhe inkurajimi i një kulture organizative që vlerëson frymën ekipore, ekspertizën dhe profesionalizmin, kreativitetin dhe inovacionin, integritetin, gatishmërinë për mësim të vazhdueshëm, njohuritë dhe përvojën e punonjësve të saj;

 • Разумевању да су запослени у органима и службама општине и јавним предузећима, установама и другим организацијама чији је оснивач, њен најважнији ресурс;

Të kuptuarit se ata janë të punësuar në organet dhe shërbimet komunale dhe ndërmarrjet publike, institucionet dhe organizatat e tjera, themeluesi i të cilave është, burimi më i rëndësishëm i tij;

 • Доброј пракси у планирању људских ресурса;

                  Praktika e mirë në planifikimin e resurseve njerëzore;

 • Транспарентном попуњавању радних места, које ће омогућити ангажовање стручног и професионалног особља, на основу вредности и компетентности;

Plotësimi transparent i vendeve të lira të punës, i cili do të mundësojë angazhimin e stafit profesional, bazuar në vlerat dhe kompetencat;

 • Стварању адекватних могућности за стручно усавршавање и образовање свим запосленим под једнаким условима, а сходно утврђеним потребама;

Krijimi i mundësive të përshtatshme për zhvillim profesional dhe arsimim për të gjithë punonjësit në kushte të barabarta, dhe në përputhje me nevojat e identifikuara;

 • Непристрасном вредновању учинка запослених према јасно дефинисаним и транспарентним мерилима заснованим на закону, на коме ће заснивати изгледи за напредовање у каријери;

Vlerësimi i paanshëm i performancës së punonjësve sipas kritereve të përcaktuara qartë dhe transparente bazuar në ligj, mbi të cilin do të mbështeten perspektivat e karrierës;

 • Пружању квалитетних услуга запосленима, у смислу личног и правног саветовања, заштите на раду, успешног управљања променама и неопходне административне подршке;

Ofrimi i shërbimeve cilësore për punonjësit, në drejtim të këshillave personale dhe ligjore, siguria në punë, menaxhimi i suksesshëm i ndryshimeve dhe mbështetja e nevojshme administrative;

 • Мотивисању и охрабривању запослених да исказују своје капацитете и искористе своје потенцијале на најбољи могући начин, да показују своје вештине, деле и размењују знања са својим колегама и да буду посвећени свом каријерном развоју;

Motivimi dhe inkurajimi i punonjësve për të shprehur kapacitetet e tyre dhe për të përdorur potencialet e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, për të treguar aftësitë e tyre, për të ndarë dhe shkëmbyer njohuri me kolegët e tyre dhe për t’u përkushtuar në zhvillimin e karrierës së tyre;

 • Доношењу аката, процедура и правила рада која подржавају и подстичу индивидуалну и организациону ефикасност и ефективност.

       Miratimi i akteve, procedurave dhe rregullave të punës që mbështesin dhe inkurajojnë efikasitetin dhe efektivitetin individual dhe organizativ.

IV

ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

APLIKIMI I MASAVE PËR ZHVILLIMIN DHE PËRPARIMIN E RESURSEVE NJERËZORE

            Општина Бујановац настојаће да обезбедепримену следећих мера:

Komuna e Bujanocit do të përpiqet të sigurojë zbatimin e masave të mëposhtme:

 • Инкорпорираност циљева управљања људским ресурсима у стратешко планирање;

Përfshirja e qëllimeve të menaxhimit të resurseve njerëzore në planifikimin strategjik;

 • Квалитетну анализу кадрова и анализу потреба њиховог развоја ради извршења стратешких циљева;

Analiza cilësore e stafit dhe analiza e nevojave të zhvillimit të tyre në mënyrë që të arrihen qëllimet strategjike;

 • Привлачење квалитетних кадрова и попуњавање радних места стручним кадровима, уз поштовање принципа једнаких могућности за све;

Tërheqja e stafit cilësor dhe plotësimi i vendeve të lira të punës me staf profesional, duke respektuar parimin e mundësive të barabarta për të gjithë;

 • Унапређење ефективностирада појединаца и радних тимова и континуирано мотивисање запослених за обављање њихових функција и одговорност и за стручни и лични развој;

Përmirësimi i efektivitetit të punës së individëve dhe ekipeve të punës dhe motivimi i vazhdueshëm i punonjësve për të kryer funksionet dhe përgjegjësitë e tyre dhe për zhvillimin profesional dhe personal;

 • Подршку запосленима у остваривању радних циљева и задатака и остваривању бољих резултата и учинка;

Mbështetja e punonjësve në arritjen e qëllimeve dhe detyrave të punës dhe arritjen e rezultateve dhe performancës më të mirë;

 • Обезбеђивање континуираног стручногусавршавања запослених и осигурање одговарајућих начина за њихов лични и професионални развој;

Sigurimi i zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punonjësve dhe sigurimi i mënyrave të përshtatshme për zhvillimin e tyre personal dhe profesional;

 • Развијање креативности и иновативности запослених;

Zhvillimi i kreativitetit dhe inovacionit të punonjësve;

 • Промовисање и применутранспарентног поступка вредновања учинка запослених,који је заснован на јасно утврђеним мерилима;

Promovimi dhe zbatimi i një procedure transparente për vlerësimin e performancës së punonjësve, bazuar në kritere të përcaktuara qartë;

 • Развој повољних услова за рад и сигурног радног окружења;
 • Zhvillimi i kushteve të favorshme të punës dhe mjedisit të sigurt të punës;

 • Пружање неопходне саветодавне подршке запосленима и помоћ у решавању проблема и изазова;

Sigurimi i mbështetjes së nevojshme këshilluese për punonjësit dhe ndihma në zgjidhjen e problemeve dhe sfidave;

 • Промовисање и утврђивање организационе културе и применупринципа родне равноправности, сразмерне заступљености припадника националних мањина и спречавање било ког вида дискриминације запослених;

Promovimi dhe vendosja e kulturës organizative dhe zbatimi i parimeve të barazisë gjinore, përfaqësimi proporcional i anëtarëve të pakicave kombëtare dhe parandalimi i çdo lloj diskriminimi ndaj punonjësve;

 • Поштовање организационих вредности, етичких стандарда и кодекса понашања службеника.

Respektimi i vlerave organizative, standardeve etike dhe kodeve të sjelljes së punonjësve.

V

ОБЈАВЉИВАЊЕ – PUBLIKIMI

            Ступањем на снази Декларацију о улози функције управљања људским ресурсима у општини Бујановац, престаје да важи Политика управљања људским ресурсима у јединици локалне самоуправе општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, бр.9/17).

Me hyrjen në fuqi të Deklaratës për rolin e funksionit të menaxhimit me resurset njerëzore në komunën e Bujanocit, shfuqizohet Politika e menaxhimit të resurseve njerëzore në njësinë e vetadministrimit lokal të komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, Nr. 9/17).

            Декларацију о улози функције управљања људским ресурсима у општини Бујановац објавити у „Службеном гласнику општине Бујановац”, као и на веб презентацији општине Бујановац .

Deklarata për rolin e funksionit të menaxhimit të resurseve njerëzore në komunën e Bujanocit duhet të publikohet në “Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit”, si dhe në faqen e internetit të Komunës së Bujanovit.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

KUVENDI KOMUNAL SË BUJANOCIT

Број – Numri: 02-241/20                                                                                          

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК – KRYETAR,

                                                                                                 Enver Ramadani

                                                                                                    

 

Comments are closed.