Српски|Shqip|

Људски ресурси

ШТА ЈЕ УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА?
ÇKA ËSHTË MENAXHIMI ME RESURSET NJERËZORE?
Управљање људским ресурсима је менаџерска функција на највишем нивоу управљања
организацијом, има стратешки карактер и усмерена је на развој укупних организационих
способности ради стварања конкурентске предности и стратешких циљева пословања као
одговор на изазове окружења.
Menaxhimi me resurset njerëzore është funksion menaxhues në nivelin më të lartë të
menaxhimit të organizatës, ka karakter strategjik dhe është i orientuar drejtë zhvillimit të aftësive të
përgjithshme organizative me qëllim të krijimit të përparësisë konkuruese dhe të qëllimeve
strategjike të afarizmit si përgjigje ndaj sfidave të mjedisit.
Управљање људским ресурсима огледа се пресвега у неколико сегмента у привлачењу
задржавању талената, промвисање тимског духа, обезбеђивању повољне радне климе, поболшање
социјални и економског положаја сваког запосленог, развој кариере запослених и повећању
могућност за запослене, организовањем обука и развојем компетенција у опште.
Menaxhimi me resurset njerëzore pasqyrohet para së gjithash në disa segmente në tërheqjen dhe
mbajtjen e talentëve, promovimin e frymës ekipore, të sigurimit të klimës punuese, përmirësimit të
pozitës sociale dhe ekonomike të secilit të punësuar, zhvillimin e karierës së të punësuarëve dhe rritjes së
mundësive për të punësuarit, organizimine trajnimeve dhe me zhvillimin përgjithësisht të kompetencave.

ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
QËLLIMET E MENAXHIMIT ME RESURSET NJERËZORE

1. Упутсвто за лични развој,
Udhëzim për zhvillim personal,
2. Подршка у решавању професионалних и личних конфликата и спорова,
Mbështetja në zgjidhjen e konflikteve dhe kontesteve profesionale dhe personale,
3. Однос руководилаца и запослених,
Raporrtin mes drejtuesit dhe të punësuarit,
4. Пљанирањем људским ресурсима,
Planifikimi me resurse njerëzore,
5. Заштитила интересе запослених и пружила им подршку,
Mbrojtja e interest të të punësuarëve dhe ofrimi i mbështetjes,
6. Вредовање резултат рад,
Vlerësimin e rezultateve të punës,
7. Распоређвање праве људе, на правом месту, у право време,
Radhitja e njerëzve të duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur,
8. Контрола остврења циљева,
Kontrolli i realizimit të qëllimeve,

9. Награђивање запослених,
Shpërblimi i të punësuarëve,
10. Оснаживање професионалне мотивације запослених;
Fuqizimi i motivimit profesional te të punësuarit,
11. Контрола стреса и боље управљање временом;
Kontrolli i stresit dhe administrimi më i mirë i kohës;
12. Подршка у приоритизацију радних места;
Mbështetja në prioritizimin e vendeve të punës;
13. Каријерно вођење и менторство;
Udhëheqja karriere dhe mentorësia;
14. Упуства за побољшање сарадње са колегама и руководиоцима;
Udhëzimeve për përmirësimin e bashkëpunimit me kolegët dhe drejtuesit;
15. Побољшање интерне комуникације;
Përmirësimi i komunikimit interne;
16. Посредовање у решавању радних спорова.
Ndërmjetësimi në zgjidhjen e kontesteve punuese.
Бујановац – Bujanoc
Дана – Më: 16.10.2017.

Comments are closed.