Српски|Shqip|

Ј А В Н И П О З И В – ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА

12/01/2018

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
Наосновучлана 8.став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралномразвоју („Службенигласник РС, број41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана16. Правилника о ИПАРДподстицајимазаинвестиције у физичкуимовинупољопривреднихгаздинстава(„Службенигласник РС, број84/17 и 112/17),расписује

П Р В И

Ј А В Н И П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
У НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ, МАШИНА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Предмет Јавног позива
Члан 1.
У складу са чланом 16.Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17 и 112/17), у даљем тескту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставау набавку нове опреме, машина и механизације(у даљем тексту: Јавни позив).

Предмет Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у набавку нове опреме, машина и механизације дати у Прилогу 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру1, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Лица која остварују право на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у складу са овим Јавним позивом, износ ИПАРД подстицаја, као и услови, начин и поступак спровођења ИПАРД програма за ИПАРД подстицаје по овом Јавном позиву, утврђени су Правилником и другим прописима.

Захтев за одобравање пројекта

Члан 2.
Захтев за одобравање пројекта подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Први Јавни позив за Меру 1 (Прилог 1).

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.

Рок за подношење захтева за одобравање пројекта
Члан 3.
Захтев из члана 2. овог Јавног позива подноси се у року од 26. децембра 2017. године до 26. фебруара 2018. године.
Захтеве поднете пре или после рока из става 1. овог члана, Управа одбацује без разматрања.
Документација уз Захтев за одобравање пројекта
Члан 4.
Уз захтев из члана 2. овог Јавног позива доставља се следећа документација:
1) пословни план, у складу са чланом 12. Правилника;
2) попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;
3) доказ о поседовању стручног знања, односно искуства у области пољопривреде, и то:
(1) диплому, односно уверење о стеченој високој стручној спреми, или
(2) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми у области пољопривреде и/или ветерине, или
(3) диплому, уверење или сведочанство о стеченој средњој стручној спреми и потврду о стручном оспособљавању у одговарајућем сектору у области пољопривреде, односно и изјаву да ће похађати стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде у минималном трајању од 50 часова предавања најкасније до дана подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја,
(4) уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору, са пратећом пријавом, односно одјавом на обавезно социјално осигурање;
4) понуде у складу са чланом 5. тачка 8) Правилника;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе.

Поред документације из става 1. овог члана, предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга доставља и:
1) извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре;
2) картице за некретнине, постројења и опрему на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта, ако води књиге по систему двојног књиговодства.

Поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, предузетник који води књиге по систему простог књиговодства, као и индивидуални пољопривредник који води пословне књиге достављају и:
1) биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој се подноси захтев;
2) порески биланс-ПБ2 за претходну финансијску годину у односу на годину у којој се подноси захтев.

Понуде и рачуне за консултантске услуге у оквиру општег трошка могу издати преузетници и привредна друштва чија је регистрована претежна делатност у Регистру привредних субјеката – пружање консултантских услуга.

За доказивање испуњености критеријума рангирања да подносилац захтева има сертификат о органској производњи, уз захтев за одобравање пројекта подносилац захтева доставља и овај сертификат.

Ако подносилац захтева за одобравање пројекта не достави потребну документацију из става 1. тач. 5) и 6) и става 2. тачка 1) овог члана,Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа задржава право да од подносиоца затражи достављање и додатне документације у циљу утврђивања или провере испуњености услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.

Захтев за исплату ИПАРД подстицаја

Члан 5.
Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја подноси се на Обрасцу 2 – Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја, после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у решењу о одобравању пројекта, односно акту о измени пројекта, у складу са Правилником.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за исплату по овом Јавном позиву.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца захтева и напоменом: „Не отварати – Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава”, препорученом поштом или лично на адресу Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд.

Документација уз Захтев за одобравање исплате ИПАРД подстицаја
Члан 6.
Уз захтев за исплату из члана 5. овог Јавног позива корисник ИПАРД подстицаја доставља следећу документацију:
1) рачуне за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;
2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист;
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције;
5) јединствену царинска исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
6) сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа од 100 000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе;
7) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе према месту инвестиције, односно пребивалишту, односно седишту подносиоца захтева;
8) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
9) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
10) потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;
11) акт органа надлежног за послове заштите биља којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области здравља биља и средстава за заштиту биља, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области здравља биља и средстава за заштиту биља из прописа у секторима воћа, поврћа и осталих усева који су усклађени са прописима Европске уније;
12) акт надлежног органа о испуњености техничких и технолошких услова објеката за животињске отпатке и погона за прераду и обраду животињских отпадака у сектору млека и сектору меса у складу са посебним прописом;
13) акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине из прописа који су усклађени са прописима Европске уније;
14) акт органа надлежног за послове ветерине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава услова у погледу добробити животиња као и да предметна инвестиција испуњава услове у погледу добробити животиња прописане ЕУ прописима са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;
15) потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја.

Поред документације из става 1. овог члана, предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга доставља и извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре.

Ако је предмет инвестиције трактор или специјализовано транспортно возило корисник подстицаја, поред документације из ст. 1 и 2. овог члана, доставља фотокопију саобраћајне дозволе на име корисника подстицаја.

За подносиоце захтева који су дали изјаву о похађању обуке, поред документације из ст. 1-4. овог члана, достављају и потврду о завршеној обуци.

Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник подстицаја доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова.

Корисници подстицаја који су у систему двојног књиговодства, поред документације из ст. 1. и 2. овог члана, достављају и оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта као и оверену копију картица за некретнине, постројења и опрему заједно са Закључним листом издатим на дан подношења захтева за исплату
За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије (ЕЦБ), исказаном на шест (6) децимала за месец у коме је извршено плаћање и ту вредност уписује у захтеву за одобравање исплате.

Ако подносилац захтева за одобравање пројекта не достави потребну документацију из става 1. тач. 7) -10) и 15) и ст. 2. и 3, овог члана, Управа по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Управа задржава право да од подносиоца затражи достављање и додатне документације у циљу утврђивања или провере испуњености услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.

Износ расположивих средства за расписани Јавни позив

Члан 7.
По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 1.000.000.000,00 динара, у складу са Правилником и посебним прописом који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.
Суспензивна клаузула
Члан 8.
Управа доноси решења о одобравању пројекта у складу са Правилником и овим Јавним позивом након ступања на снагу Финансијског споразума између Европске Комисије и Владе Републике Србије у складу са Оквирним споразумом између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) и Секторским Споразумом (у даљем тексту: Финансијски Споразум).
У случају измена Правилника након ступања на снагу Финансијског Споразума, Управа писменим путем обавештава подносиоце захтева о евентуалним изменама услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје по овом Јавном позиву.
У случају одлагања ступања на снагу Финансијског Споразума, Министарство пољопривреде. шумарства и водопривреде може Влади Републике Србије предложити одговарајуће измене посебног прописа који уређује расподелу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и Правилника којима би се омогућило одобравање и исплата ИПАРД подстицаји у складу са овим Јавним позивом искључивои у потпуности из средстава буџета Републике Србије.
Информације
Члан 9.

Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава објављује се на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласним таблама Управе за аграрна плаћања, на адресама: Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд и Булевар Михајла Пупина 113а, 11070 Нови Београд

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања: 011/30-20-100 или 011/30-20-101,сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

У Београду, 25. децембра2017. године,

Број:
Датум:25. децембар 2017. године В.Д. Директора
Жарко Радат

Први_Јавни_Позив_ИПАРД_М1

Last modified: 21/03/2018

Comments are closed.