Српски|Shqip|

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бујановац

24/05/2022

Opštinsko veće opštine Bujanovac, raspisalo je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Bujanovac. Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Bujanovac.

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

-zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće,

-postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice,

-postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće,

-nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove,

-zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove,

-nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće,

-nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

 

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Bujanovac www.bujanovac.rs,

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:„Prijava za javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine bujanovac – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijave dostaviti poštom na adresu Opština Bujanovac, ul. Karađorđa Petrovića br. 115, 17520 Bujanovac – Komisija za realizaciju mera energetske sanacije ili lično na pisarnici Opštinske uprave Opštine Bujanovac.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 09.06.2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti putem mejla na elektronsku adresu: e-mail: energetika.bujanovac@gmail.com.

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Opštine Bujanovac

Sredstva za sufinansiranje i energetsku sanaciju objekata obezbeđena su od strane Opštine Bujanovac.i Ministarstva rudarstva i energetike-Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti.

MODELI I THIRRJES PUBLIKE PER REHABILITIM ENERGJETIK 2022

Last modified: 24/05/2022

Comments are closed.